Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Odpowiedzi:

– Jakie są założenia pozwu?
W pozwie zbiorowym domagamy się uznania odpowiedzialności odszkodowawczej Banku za stosowanie nielegalnych zapisów wpisanych przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych.
W szczególności skreślenia z umowy hipotecznej zapisu w §2 punkt 2, co spowoduje że kredyt będzie od początku był liczony jako złotówkowy z kwotą określoną w §2 punkt 1.
Postępowanie grupowe ma jedynie określić odpowiedzialność banku.

Zwrot konkretnej kwoty nastąpi polubownie (ugoda z Bankiem) lub po osobnym pozwie indywidualnym wytoczonym przeciwko Bankowi, po zakończeniu postępowania grupowego.
Pozew ten będzie szybki i prosty – określenie, przez biegłego, kwoty. Bez badania czy się ona należy, gdyż określił to, wobec członków Grupy, wcześniejszy pozew zbiorowy.– Jaki jest termin przystąpienia do pozwu?
Termin przystąpienia do Grupy Członków pozwu o klauzule waloryzacyjne to 23 kwietnia 2018 roku.

Termin upływa 3 miesiące po publikacji w „Rzeczpospolitej” ogłoszenia o możliwości przystąpienia do pozwu, zgodnie z decyzją wydana przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Ogłoszenie ukazało się 23 stycznia 2018 roku.


– Co to jest klauzula niedozwolona (abuzywna)?
Stwierdzenie abuzywności danej klauzuli przez sąd (SOKiK) w wyroku polega na „niewiązaniu” postanowień niezgodnych (abuzywnych). Wadliwość tego typu oznacza ich bezskuteczność ex lege (nie wiążą z mocy prawa), ze skutkiem ex tunc (tzn. z mocą wsteczną) bez względu na to, kiedy była zawarta umowa i kiedy zapadł wyrok.

W wypadku sporu stron (vide nasza sprawa z Bankiem Millennium), koniecznym jest wystąpienie do sądu, o ustalenie, że takie klauzule są w umowie i nie wiążą stron. Wyrok taki ma charakter deklaratoryjny, czyli skuteczny od dnia podpisania umowy.

Konstytutywność wyroków SOKiK (na którą powołuje się Bank Millennium w odpowiedziach na reklamacje), jest tylko wobec osób trzecich, tzn. takich, które nie są stroną danej umowy zawierającej klauzule niedozwolone.– Jak brzmią niedozwolone klauzule, na których opiera się pozew?
1. Paragraf 2, punkt 2: „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.„.

2. I przez analogię paragraf 7, punkt 1: „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF/USD/EUR ustaloną zgodnie z par 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.„.Pozew został złożony 13 czerwca 2014r. czy nadal mogę przystąpić do pozwu?
Tak.
Do czasu zamknięcia składu Grupy przez Sąd można zgłaszać swój udział tutaj.
Sąd po wstępnym przyjęciu pozwu i stwierdzeniu, że nadaje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym, ustali ostateczną datę do której przystąpienie do pozwu będzie możliwe.
Stawka wynagrodzenia dla Kancelarii opisana jest tutaj.Jaki jest koszt przystąpienia do Grupy po złożeniu pozwu w sądzie (po 13 czerwca 2014r.)?
Pierwsza opłata wnoszona na konto Kancelarii wynosi 500 zł brutto plus 250 zł brutto na dodatkowe koszty związane z pozwem (razem 750 zł brutto). Po ustaleniu przez sąd składu Grupy i wszystkich kosztów, kwota na koszty dodatkowe zostanie rozliczona fakturami korygującymi.
Dopłata po wygraniu sprawy prawomocnym wyrokiem: 500 zł brutto.
Umowa z Kancelarią nie przewiduje dodatkowych kosztów, nawet jeżeli będą potrzebne apelacje lub postępowania przed Sądem Najwyższym. Oczywiście możliwe są inne koszty w czasie procesu, ale tego nie jesteśmy w stanie na razie ocenić.– Czy opłaty są wnoszone za każdą osobę czy za umowę?
Wszystkie opłaty są wnoszone za umowę, niezależnie ile jest podpisanych pod nią osób.– Czy istnieje jakąś symulacja opłacalności pozwu?
Prosty kalkulator znajduje się tutaj.
Uwzględnia najczęstsze warunki kredytu.
Jeżeli dokonywano nadpłaceń kredytu w jego trakcie to należy taki kredyt rozbić na kilka części.– Skąd pomysł, że kredyt będzie złotówkowy oprocentowany marża + LIBOR?
Wynika to z logiki prawnej argumentacji naszego pozwu.
UOKiK nakazał wykreślenie pewnych klauzul. „Nieszczęśliwie” dla Banku zdarzyło się, że są to jedyne klauzule określające indeksację kredytów hipotecznych.
Usunięcie ich z umowy jest poprawne, bo nie powoduje zaburzenia sensowności umowy.
Dodatkowo, zgodnie z prawem UE (Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., potwierdzona wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 14 czerwca 2012 r. C-618/10), sąd nie ma prawa zmieniać umowy po wykreśleniu niedozwolonych klauzul, jeśli przynosi to jakąkolwiek szkodę konsumenta.

W wyniku pozostaje kredyt złotówkowy z kwotą z paragrafu 1. oprocentowany tak jak nakazuje umowa: marża plus LIBOR 3M.– Czy kredyt w złotówkach nie musi być oprocentowany WIBORem?
Nie, nie musi.
Kredyt może być indeksowany wskaźnikiem LIBOR, WIBOR, ale także ceną ropy czy WIG20. Co przyjmują strony umowy to sprawa ich wolnej woli.– Czy podpisanie aneksu spłaty w CHF uniemożliwia udział w pozwie?
Podpisanie aneksu nie stanowi przeszkody w przystąpieniu do pozwu.Czy mogę przystąpić do pozwu, jeśli spłacam od początku kredyt w CHF?
Osoby spłacające kredyt od początku trwania umowy w CHF o brzmieniu par. 7 pkt 1. „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF.” nie są akceptowane przez Kancelarię do pozwu grupowego.
Można się kontaktować z nimi osobiście w poszukiwaniu rozwiązania, ale tego rodzaju umowa hipoteczna nie kwalifikuje się do pozwu.– Jaki jest końcowy termin składania dokumentów?
Podpisaną umowę, wszystkie wymagane przez Kancelarię dokumenty (skan umowy hipotecznej i aneksy do umowy) oraz potwierdzenie wpłaty wymaganej kwoty należy przekazać Kancelarii przed złożeniem pozwu w sądzie.
Po podpisaniu umowy z Kancelarią należy także złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Grupy i przesłać oryginały umowy hipotecznej i aneksów (ew. potwierdzenia notarialne kopii).
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń I-szej tury pozywających, po preferencyjnej stawce cenowej, nastąpiło 13 czerwca 2014r. Od tej daty przyjmowane są zapisy na kolejne tury (jest to ten sam pozew). Opłaty dla Kancelarii można sprawdzić tutaj.
Zgłoszenie swojego udziału – tutaj.
Sąd po przyjęciu i analizie pozwu ustali ostateczną datę, po której udział w pozwie będzie już niemożliwy.
Trzeba jednak pamiętać, że przejrzenie i zamknięcie przyjęcia dokumentacji danej umowy hipotecznej trwa minimum kilka dni. Nie warto więc czekać do ostatniego dzwonka, bo można nie zdążyć.– Mój kredyt pochodzi z roku X, a wpis nielegalnej klauzuli z 2010r. Czy to uniemożliwia przystąpienie do pozwu?
Nie.
Wpisy do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK są wpisami deklaratoryjnymi, czyli działają od chwili wpisu klauzuli w umowę, a nie od dnia uprawomocnienia.
Jest to jeden z nielicznych wypadków, w których można powiedzieć, że prawo działa wstecz.

Dodatkowo, co ważne w naszej sprawie, zastosowanie ma Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, potwierdzona wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 14 czerwca 2012 r. C-618/10, który przypomniał, że to do sądów krajowych należy wybranie takich instytucji prawa krajowego, które zapewnią, że niedozwolone postanowienie umowne nie będzie wiązało konsumenta. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał nadto, że mechanizm ustalony w dyrektywie 93/13/EWG służyć ma ochronie konsumentów także poprzez zniechęcający efekt uchylenia abuzywnej klauzuli, bez możliwości ingerowania przez sąd krajowy w kontrakt celem jego modyfikacji w związku z usunięciem postanowienia uznanego za niedozwolone, przy uwzględnieniu interesów obu stron. Jak wskazano, fakt uprawnienia sądu do modyfikowania postanowień umowy, zamiast zwykłego uznania niemożności stosowania klauzuli abuzywnej powodowałby, że przedsiębiorcy stosowaliby nadal tego rodzaju postanowienia wiedząc, że w najgorszym dla nich wypadku postanowienia zostaną zmodyfikowane z uwzględnieniem interesu nie tylko konsumentów, ale również autora niedozwolonego postanowienia umownego, a nie po prostu uznane za nieobowiązujące konsumenta.– Czy pozew zajmuje się Ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego?
Niestety nasz pozew się UNWW nie zajmuje.
Pozew dotyczy tylko nielegalnego przeliczania PLN na CHF przez Millennium.
Jednak po wygranej kapitał kredytu będzie o kilkadziesiąt procent niższy, więc odpadnie naliczanie kolejnych UNWW.

Oczywiście można już teraz wytoczyć pozew indywidualny i odzyskać wpłacone kwoty.

Może pomogą poniższe artykuły:
http://samcik.blox.pl/2012/10/Przelom-Prawomocnie-wygrala-spor-z-bankiem-o.html
http://wygralem-z-mbankiem.pl/2012/10/ubezpieczenie-niskiego-wklady-wlasnego-tu-tez-jest-wygrana/
http://millennium.arkis.pl/2013/08/13/ubezpieczenie-niskiego-wkladu-wlasnego-a-nasz-pozew/
http://millennium.arkis.pl/2013/09/11/ubezpieczenie-niskiego-wkladu-wlasnego-kolejny-artykul/– Kiedy następuje przedawnienie i co po co wysyłać wezwanie do ugody?
Dla osób uczestniczących w pozwie zbiorowym problemem może być przedawnienie roszczeń wynikających z umowy.
W naszej sprawie przedawnienie to 10 lat.
Oznacza to, że umowy zawarte w 2005 roku powoli podchodzą pod przedawnienie.
Więcej w temacie pod linkiem przerwanie biegu przedawnienia – stanowisko Kancelarii DTW.

Przedawnienie można także przerwać wysyłając samodzielnie do sądu wezwanie do ugody z bankiem.
Więcej o tym temacie, oraz wzór wezwania, można znaleźć w wypowiedziach profesora Modzelewskiego.– Ugoda z bankiem (zawarta przez Grupę)
W dowolnym momencie pozwu Bank może zaproponować nam ugodę.
Ugoda ma to do siebie, że Bank może zaproponować wszystko. Od darmowego konta lub karty za 1 zł, poprzez stosowanie kursów NBP lub przejście na PLN + WIBOR, skończywszy na tym co chcemy czyli PLN + LIBOR (żeby szybko zakończyć sprawę).
Bank coś nam zaproponuje, ale istotna jest nasza zgoda, to czego MY chcemy i jaką ugodę jesteśmy w stanie zaakceptować.
Dlatego ważna jest świadomość tego co możemy osiągnąć, abyśmy się nie zgodzili się na coś dużo niższego.

Aby ugoda weszła w życie potrzebne będzie głosowanie wszystkich uczestników pozwu. Zawierana jest gdy zaakceptuje ją ponad 50% uprawnionych do głosowania.

Przyjęta ugoda obowiązuje wszystkich, nie można się jej nie przyjąć, jeśli przyjęła ją Grupa.– Czy w przypadku gdy sąd uzna racje kredytobiorców, to czy z tego wyroku będą mogli skorzystać również ci, którzy nie składali pozwu i nie ponieśli kosztów?
Nie.
Wyrok sądu będzie dotyczył tylko osób (umów) jakie brały udział w pozwie.
W polskim prawie nie ma instytucji precedensu, więc na wyrok można się powołać, ale na decyzję sądu to nie musi wpłynąć.

Jeżeli ktoś po naszej wygranej wytoczy ten sam pozew (indywidualny czy zbiorowy) to sąd będzie musiał ponownie zastanowić się czy pozywający ma rację i czy należy się odszkodowanie.
Dla uczestniczących w naszym pozwie racja zostanie udowodniona. Potem albo automatycznie wygrany proces indywidualne, w którym biegły będzie musiał określić kwoty, albo ugoda z Bankiem.
Prawdopodobne jest, że Bank pójdzie na ugodę, by nie tracić pieniędzy na opłacanie prawników, kosztów sądowych i biegłych w każdym z indywidualnych procesów, których nie będzie w stanie wygrać.

Dla nieuczestniczących w pozwie prawdopodobnie ugody nie nastąpią szybko, bo Bank będzie przedłużał kolejne sprawy o ustalenie odpowiedzialności.– Czy można przystąpić do pozwu mając spłacony, przedterminowo, kredyt?
Tego nie jestem pewien. W zasadzie należy upewnić się w Kancelarii, w trakcie analizy konkretnej umowy.
Ale ze wstępnych ustaleń i opinii wynika, że tak. Szkoda poniesiona, przez zastosowanie w umowie nielegalnej klauzuli, jest taka sama czy kredyt się nadal spłaca czy się spłaciło. Ważne jest tylko czy termin przedawnienia (10 lat) jeszcze nie upłynął.– Kredyt brałem w 2006r., sprawę zakładamy w 2014r. Powiedzmy, że w 2018r. będzie wyrok. Czy to nie jest za późno? Podobno po 10 latach sprawa ulega przedawnieniu.
Nie ulega.
Przedawnieniu ulega sprawa, której nikt nie dotyka.
Natomiast założenie pozwu przerywa upływ czasu przedawnienia.
Dodatkowo składamy wezwanie do zapłaty, zabezpieczające oprocentowanie ustawowe od kwot nieprawnie pobranych przez bank.– Czy Bank może w akcie zemsty zażądać zwiększenia zabezpieczenia, spłaty, itp.?
Na chwilę obecną nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć co się stanie, jak zareaguje Bank, jak skalkulować ryzyko…
Czy Bank będzie dążył do zbadania zdolności kredytowej dla wszystkich członków Grupy i ewentualnego zerwania umów? Jest jakieś ryzyko, ale niewysokie.
Dla Banku byłby to wizerunkowy strzał w stopę.
A proces i tak będzie trwał.
W innych procesach to się nie zdarzało, a było już kilka procesów dotyczących frankowców, sposobu przeliczania, UNNW, itp.– Jakie dokumenty przekazywać do Kancelarii?
Dokumenty należy przekazywać w formie czytelnych skanów, na adres podany we wzorze umowy. Nie trzeba potwierdzeń oryginalności, poświadczeń z banku, itp.

Dokumenty jakie musi otrzymać Kancelaria (skany) przed przygotowaniem umowy:
1. Umowa hipoteczna.
2. Wszystkie aneksy jakie mogą mieć znaczenie przy pozwie (np. zmiana spłat z PLN na CHF).

Załączniki do umowy – Regulamin/Dyspozycja wypłaty kredytu/Pełnomocnictwo dla Banku do wykonywania czynności w imieniu Kredytobiorcy/Cennik Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna – są dla wszystkich takie same, więc ich nie przesyłamy.

Po dotarciu w/w dokumentów do Kancelarii, przygotuje ona spersonalizowaną umowę i odeśle wraz ze informacjami co dalej.

Po zakończeniu podpisywania umowy należy złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Grupy. Razem z oświadczeniem należy przesłać do Kancelarii oryginał umowy hipotecznej i aneksów lub ich kopie poświadczone notarialnie.

Informacje jak przystąpić do pozwu otrzymasz wysyłając email.
Szczegóły na stronie kontakt.– Co jeśli nie wygramy pozwu? Co z kosztami procesowymi? Czy zostaniemy nimi obciążeni, w jakiej wysokości?
Będziemy musieli wypłacić Bankowi koszty zastępstwa procesowego. Maksymalnie 43.200zł.
Tą kwotę musimy mieć odłożoną przed pozwem i na nią już zbieramy. Przeznaczona na to jest kwota 250/500zł, którą wpłacamy przy podpisaniu umowy. Jeśli zbierze się więcej, to nadwyżka pokryje część wynagrodzenia Kancelarii płatną po pozwie.
Oczywiście ta kwota w przypadku wygranej będzie nam zwrócona lub zaliczona na poczet opłat dla Kancelarii.
Ta sama sytuacja dotyczy kaucji sądowej.– Jeżeli osoba/osoby mają zawartych kilka umów hipotecznych to czy ponoszą jedną czy kilka opłat?
1. Jeżeli te same osoby są stroną więcej niż jednej umowy o kredyt hipoteczny to ponoszą jedną opłatę.
2. W sytuacji, gdy osoba A (np. mąż) jest stroną jednej umowy, osoba B (np. żona) stroną drugiej umowy i dodatkowo osoby A i B (np. małżeństwo) mają wspólnie trzeci kredyt to zawierane są dwie umowy o świadczenie usług: jedna z osobą A i jedna z osobą B, zaś wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od liczby zawartych umów o świadczenie usług prawnych, czyli w takiej kombinacji, osoba A ponosi jedną opłatę, zaś osoba B ponosi drugą opłatę.– Wysłałem dane/pytanie do Kancelarii, ale nie dostałem umowy/odpowiedzi. Co zrobić?
Jeżeli wysłałeś dane do Kancelarii zgodnie z opisem, który został Ci dostarczony po zgłoszeniu do pozwu pod tym adresem, a po 4 dniach nie pojawiła się odpowiedz to należy:
– sprawdzić czy wysłane dane poszły na prawidłowy adres Kancelarii: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl,
– sprawdzić dokładnie swoją skrzynkę pocztową,
– sprawdzić folder Spam.
Jeśli w/w nie pomoże, to należy wysłać zgłoszenie/pytanie ponownie, ewentualnie zadzwonić do Kancelarii: +48 22 840 95 00.– Nie otrzymałem umowy z Kancelarii. Co robić?
Jeśli nie otrzymało się wypełnionej swoimi danymi umowy, to rozwiązaniem jest wydrukowanie „czystej” umowy u siebie, wypełnienie jej i wysłanie do Kancelarii.
Oczywiście uzupełnionej skanami umowy hipotecznej i adekwatnych aneksów.
Tak przesłana dokumentacja powinna być prawidłowa i gwarantuje przystąpienie do pozwu.– Jaki jest ostateczny termin przystąpienia do pozwu na preferencyjnych warunkach.
Termin przystąpienia do pozwu na preferencyjnych stawkach to 13 czerwca 2014 roku – dzień złożenia pozwu w sądzie.
Do tego terminu należy przekazać do Kancelarii oryginały oświadczeń o przystąpieniu do Grupy i dokumentację kredytową składającą się co najmniej z umowy kredytowej i ewentualnych aneksów.
Po upływie tego terminu nadal można się zgłaszać do pozwu. Przejdź tutaj.– Jakie są daty zmian ubezpieczycieli w sprawie UNWW?
Informacja przekazana jednemu z członków grupy przez Bank Millennium S.A.
– od lipca 2008 do czerwca 2011 świadczony był przez TU InterRisk S.A.
– od lipca 2011 do czerwca 2014 świadczony był przez TU Europa S.A.
– od lipca 2014 do kwietnia 2016 świadczony był przez TU Europa S.A.
– od maja 2016 do czerwca 2017 świadczony jest przez TU InterRisk S.A.– Jak pobrać pełną historię konta (powyżej 4 lat)?
I. Można posłużyć się dodatkiem Tamper Data.
Trzeba zainstalować dodatek do Firefox-a: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/tamper-data/
Po zainstalowaniu w Firefox w menu Narzędzia pojawia się Dane Tamper.
W nic nie klikamy.
Warto zamknąć wszystkie okienka Firefox-a i zostawić tylko stronę z Millenet, żeby Tamper Data nie „łapał” innych stron. Nic nie zepsuje, ale niewprawiony użytkownik może się pogubić.
Logujemy się do Millenet. Wybieramy interesujące nas konto (Konta->Lista kont). Klikamy „Historia transakcji”.
Następnie klikamy „Pokaż filtry”. Teraz zaczynamy działać z Tamper Data.
W Firefox wybieramy:
1. Narzędzia -> Dane Tamper. Otworzy się nowe okienko Tamper Data.
2. W tym nowym okienku klikamy -> Rozpocznij.
3. Wracamy do okienka Millenet i klikamy przycisk „Filtruj” (daty zostawiamy takie jakie są – nie mają na razie znaczenia).
4. Pojawi się kolejne okienko od Tamper Data. Klikamy przycisk Tamper.
5. Po kliknięciu „Tamper” pojawi się kolejne okienko podzielone na dwie części. Interesuje nas ta po prawej stronie. Mamy tam wiele pozycji (pól).
Wypełniamy trzy pola o nazwie „CallFromDate” odpowiednio wpisując: dzień, miesiąc, rok od którego chcemy historię np. 01, 01, 2006. Następnie wypełniamy jeszcze czwarte pole „CallFromDate_hdnDate” na taką wartość, żeby data odpowiadała temu co wpisaliśmy w trzech wcześniejszych polach powyżej, czyli w naszym przypadku w pole „CallFromDate_hdnDate” wpisujemy 2006-01-01. Po wpisaniu dat klikamy przycisk OK.
6. Następnie klikamy przycisk „Wyślij” (prawdopodobnie 2 razy), aż w okienku Millenet pojawi się historia transakcji. Mamy to co chcieliśmy – w naszym przykładzie od daty 01.01.2006.
7. Teraz w okienku Tamper Data możemy już kliknąć „Zatrzymaj” i zamknąć je. Jeśli tego nie zrobimy to nic się nie stanie, ale przy każdym załadowaniu strony będzie nam wyskakiwało z pytaniem: Czy dalej tamper`ować dane? Można zawsze klikać „Wyślij” (tyle razy, aż okienko zniknie).

Po załadowaniu historii na samym dole listy będzie link (ze strzałeczką) o nazwie „Poprzednie”. Klikając tak kilka razy (zależy jak długa jest historia) dojdziemy w końcu do daty którą wpisaliśmy w Tamper Data, czyli pewnie do początku istnienia konta. W razie gdyby nam coś znikło (historia), zawsze można całą procedurę powtórzyć.

Podobna procedurę (ale bez Temper Data) można wykonać na telefonie/tablecie/itp. z systemem Android.

II. Inna droga uzyskania przeglądu historii konta w Millenet (nie sprawdzałem):
1. Logujemy się do Millenet;
2. Wchodzimy w historię konta – filtry;
3. Następnie zmieniamy datę w naszym systemie Windows na rok 2010 (nie wylogowując się z Millenetu) i ustawiamy filtr w Millenecie na np. od dnia 01.01.2006 – system pokaże  nam całą historię transakcji;– Wezwanie do zapłaty – wzór i obliczenia.
Żeby mieć pewność otrzymania odsetek ustawowych od kwot, jakie po wygranym pozwie bank będzie musiał nam zwrócić, należy przesłać (za potwierdzeniem odbioru) lub zanieść do dowolnej placówki Banku Millennium (z potwierdzeniem przyjęcia) wezwanie do zapłaty.
Wzór wezwania znajduje się tutaj.
Instrukcja obliczenia kwoty wezwania znajduje się tutaj.

Wezwania warto ponawiać średnio co pół roku, aktualizując kwotę wezwania.– Po co wysyłać maile zgłoszenia do pozwu na pw.pozew@gmail.com?
Wysyłając email na pw.pozew@gmail.com w odpowiedzi otrzymuje się objaśnienia, procedurę wstępnego sprawdzenia umowy, koszty i instrukcję przygotowania dokumentacji dla Kancelarii, itp.
Pozwala to Kancelarii szybciej zweryfikować zgłoszenie, wysłać umowę i inne spersonalizowane dokumenty.
Wysłanie maila bezpośrednio do Kancelarii jest oczywiście poprawne, ale może wydłużyć czas przystąpienia do pozwu.
pw.pozew@gmail.com jest moim osobistym projektem (z merytorycznym wsparciem Kancelarii), który usprawnia, mam nadzieję, postępowanie zainteresowanych pozwem.– Czy indywidualnie mogę wnieść pozew do sądu, będąc równocześnie w pozwie zbiorowym?
Aby dochodzić pozwem indywidualnym roszczenia, które jest przedmiotem pozwu grupowego, przed wniesieniem pozwu indywidualnego należy wystąpić z Grupy.
W związku z doręczeniem odpisu pozwu grupowego Bankowi Millennium występuje pomiędzy Członkiem Grupy a pozwanym Bankiem stan zawisłości sporu (stan sprawy w toku). W toku sprawy nie można wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo roszczenie (art. 192 pkt. 1) k.p.c.).

Jednak Członek Grupy pozwu grupowego o klauzule indeksacyjne może wnieść pozew indywidualny o UNWW i ubezpieczenie pomostowe (można te żądania zawrzeć w jednym pozwie).

178 komentarzy

 1. krzysztof-p

  Witam grupe -czy jest ktos z Warszawy kto pomoże mi wypelnic i w miare dobrze policzyc kalkulatorem wezwanie do zaplaty dla banku

  Pozdrawiam

 2. piotrb

  Witam
  Proszę o informację czy jeśli mam podpisane dwie umowy kredytowe z bankiem to powinienem wypełnic dwa oświadczenia ?
  Kancelaria nie odpowiada
  Pozdrawiam

  1. piotrwk (Autor)

   Jeśli dobrze pamiętam to w oświadczeniu nie ma nawet numeru umowy, więc jedno. Ale w razie wątpliwości zawsze lepiej dzwonić do Kancelarii.

 3. PsychoFish81

  Tu chyba jest odpowiedniejsze miejsce na ten komentarz:

  Panie Piotrze, myślę, że w FAQ trzeba dodać jedną pozycję.

  Czy mogę przystąpić do pozwu, jeśli spłacam od początku kredyt w CHF?

  Osoby spłacające kredyt od początku trwania umowy w CHF, które w umowie kredytowej mają zapis o brzmieniu (par. 7 pkt 1.) „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF.” nie są akceptowane przez Kancelarię do pozwu grupowego.

  Swoją drogą, Kancelaria załatwiła tę sprawę w najgorszy z możliwych sposobów: 23.04 rozesłała enigmatyczną informację typu „proszę się wstrzymać”, potem przez ponad miesiąc cisza. Potem odcięcie od forum bez słowa wyjaśnienia, kilkakrotnie obiecywano odpisać z jakiego powodu — 18.06, 04.07, brak reakcji na maile. Dopiero dziś, kiedy telefonicznie zażądałem, zniecierpliwiony, przesłania informacji na piśmie o powodach odcięcia od forum — dostałem ustną informację.

  Obsługa klienta jak leżała — tak leży. Rozumiem ilość osób, ale jeżeli to jest poziom profesjonalnej kancelarii to… Trzymam kciuki za całą resztę, mam nadzieję, że w sądzie będą sprawniejsi i Grupa wygra sprawę :-)

 4. tomikolajczyk

  Czy na dokumencie Oświadczenie o przystąpieniu do grupy mam wpisać także dane małżonki? Sprawa dotyczy tego samego kredytu.

  1. piotrwk (Autor)

   Tak, dane muszą zgadzać się z umową.

 5. JoannaK

  Proszę o podanie wzoru na podstawie którego zostały wyliczone raty kapitałowe i odsetkowe w kalkulatorze. przeprowadziłam własne obliczenia mojego kredytu (na podstawie ogólnodostępnych wzorów) i wychodzą nieznaczne różnice (i nie potrafię się zorientować skąd ta rozbieżność).
  będę zobowiązana.

  1. piotrwk (Autor)

   Różnice mogą pochodzi min. z tego z której pory dnia posługuje się Pani kursami.

 6. JoannaK

  kiedy nawet wartości rat liczone we frankach różnią się od tych zapłaconych. dodam, że mój wzór ( rata równa = K * y^n * (y-1) / (y^n-1) ) odpowiada wzorowi banku z symulacji podczas udzielania kredytu ale już nie odpowiada wysokości pobieranych rat po udzieleniu kredytu. nie mam dodatkowych obciążeń (dodatkowych marży itp.) nie rozumiem skąd różnica.

  1. piotrwk (Autor)

   Byłoby prościej jakby Pani podała czym są dane symbole we wzorze :-)

 7. JoannaK

  rata równa = K * y^n * (y-1) / (y^n-1)

  K – kwota kredytu
  n – okres kredytowania (w miesiącach)
  y – współczynnik równy: 1 + (r/m)
  r – oprocentowanie (LIBOR 3M + marża)
  m – ilość rat w okresie (12 w ciągu roku)
  y^n – y do potęgi n

 8. tofrankie

  Trochę pokrętne to myślenie. Z jednej strony, pozywamy bank bo, że udzielił nam kredytu indeksowanego do CHF i domagamy się, aby niedozwolone prawem klauzule (na które się dobrowolnie zgodziliśmy podpisując umowę) zostały wykreślone, a z drugiej – twierdzimy, że „kredyt może być indeksowany wskaźnikiem LIBOR, WIBOR, ale także ceną ropy czy WIG20. Co przyjmują strony umowy to sprawa ich wolnej woli.”.

  1. skarbonamamony

   Popieram, to jest tłumaczenie niezgodne z ideą pozwu. Poza tym czym innym jest indeksowanie, a czym innym jest oprocentowanie.

   A ten FAQ
   „- Kredyt brałem w 2006r., sprawę zakładamy w 2014r. Powiedzmy, że w 2018r. będzie wyrok. Czy to nie jest za późno? Podobno po 10 latach sprawa ulega przedawnieniu.
   Nie ulega.
   Przedawnieniu ulega sprawa, której nikt nie dotyka.
   Natomiast założenie pozwu przerywa upływ czasu przedawnienia.”

   też jest nieprecyzyjny bo w świetle art. 442(1) par. 1 k.c. przy ocenie rozpoczęcia 3 letniego terminu przedawnienia uwzględnia się przede wszystkim znamiona podmiotowe.

   1. seb33

    Ja sie tak zastanawiam. Panowie skarbomamony, mosad i to frankie to chyba z jednego ugrupowania… nie przystapili do pozwu i chwala jeden drugiego krytukujac idee pozwu…

    1. skarbonamamony

     Nie krytykuje samej idei pozwu. Wręcz przeciwnie, po cichu kibicuję. Każdy ma prawo do poddania pod rozstrzygnięcie sądowe swojej sprawy. Ja nie przystąpiłem, bo najzwyczajniej w świecie nie mam kredytu we franku.

     W moich komentarzach raczej uściślam pewne wypowiedzi autora, który bardzo emocjonalnie podchodzi do każdego wpisu na blogu. Jest on żywo zainteresowany wynikiem sprawy, co widać gołym okiem.

     Z drugiej strony te emocjonalne podejście wpływa na to, że nie ma na blogu ani jednego wpisu o zagrożeniach związanych z pozwem, czy też o potencjalnych możliwościach obrony przed zarzutami przez bank. A tych jest naprawdę sporo. Niestety nie znam treści samego pozwu i raczej jej nie poznamy przed rozstrzygnięciem bo zapewne kancelaria zastrzegła sobie zakaz jego publikacji, o ile w ogóle zapoznała pozywających z jego treścią.

     1. pozwalembank

      Panie skarbonamamony jestem bardzo ciekaw zagrożeń wynikających z pozwu (oczywiście poza przegraną którą zawsze jest możliwa – aczkolwiek w tej sprawie mało prawdopodobna) o których Pan napisał.

     2. piotrwk (Autor)

      Nawet nie wiedziałem, że jestem taki emocjonalny. Dobrze się czasem czegoś o sobie dowiedzieć ;-)
      Potencjalne zagrożenia są wymieniane. Czy to we wpisach czy w komentarzach.
      Ale to nie jest blog zniechęcający do pozwu, więc się na tym nie skupiam.
      Mam nadzieję, że nie sugeruje Pan by wpisywać pod każdą wypowiedzią: „zważcie, że bank w odwecie porozumie się z innymi bankami, podwyższy kurs CHF i każe się nam wszystkim spłacić kredyt natychmiast. Bójcie się i siedźcie cicho, chyba że macie w skarbonce podwojoną kwotę kredytu…”, albo inne przepowiednie :-)

     3. skarbonamamony

      Pierwszym zagrożeniem wynikającym z pozwu jest możliwość, że będzie on trwał latami. Bank może zażądać przesłuchania wszystkich członków grupy w charakterze strony. A może to uczynić chociażby w celu opisanego wyżej udowodnienia zarzutu przedawnienia części należności.

      Kolejnym zagrożeniem w wypadku wydania niekorzystnego wyroku jest powaga rzeczy osądzonej. Jeżeli kancelaria popełni błąd lub nawet drobne niedopatrzenie które niekorzystnie wypłynie na rozstrzygnięcie, to będzie ono dotyczyło całej rzeczy powodów.

      Od zagrożeń wynikających z pozwu o wiele ciekawsze są możliwości obrony przed zarzutami, ale bez zapoznania się z treścią pozwu ciężko w tym temacie gdybać.

      Na jakiej podstawie ocenia Pan, że przegrana jest mało prawdopodobna?

     4. piotrwk (Autor)

      O tym, że pozew może trwać 5 do 7 lat wie każdy, kto wykazał minimalne zainteresowanie czytając blog, forum kancelarii czy uczestnicząc w spotkaniach z prawnikami.

      Rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma prawnikami i nastoma kancelariami. Nikt nie zwrócił uwagi na taką możliwość. Przesłuchanie kilku tysięcy ludzi jest praktycznie niemożliwe i nic nie wniesie, bo pozew koncentruje się na nielegalnych klauzulach umowy, ich szablonowości.

      Oczywiście, że jeśli zdarzy się jakiś błąd to dotyczyć on będzie wszystkich. Dlatego zaangażowaliśmy jedną z największych i najlepszych kancelarii w kraju, a nie mecenasa Zenona z Koziej Wólki :-)

     5. skarbonamamony

      Nielegalne klauzule są nielegalne i niewiążące. Tego nie dotyczy już ten pozew. Pozew ma na celu ustalenie powstałej, w związku z uznaniem abuzywności klauzul, odpowiedzialności banku. Czy się mylę? Chcecie przecież określić czy bank jest winien Wam pieniądze i w jaki sposób w związku z tym mają być obliczane. Kluczową kwestią może być podniesione przez bank ewentualne ustalenie terminu przedawnienia. Oczywiście o ile faktycznie tak jak Pan napisał na blogu pozew dotyczy odszkodowania.

   2. damnar

    10 lat – bezpodstawne wzbogacenie / 3 lata nietrafione / nawet zakładając – co jest dla mnie abstrakcją i nie wyobrażam sobie, żeby to ktoś tak pisał, to zawsze można bronić się zarzutem, że (sic!) zarzut przedawnienia podniesiony przez bank jest nadużyciem prawa podmiotowego, a co za tym idzie nie powinien zostać uwzględniony.

 9. amigoos

  To jest spór typowo doktrynalny dlatego nie sądzę aby sąd przyjął taki wniosek dowodowy.

 10. piotr_b

  dosyć późno dowiedziałem się o sprawie więc i zgłoszę się „w drugiej turze” do grupy,
  osobiście nie sądzę aby udało się uzyskać zmianę treści umowy przez proste usunięcie niedozwolonych klauzul i pozostawienie pozostałych zapisów dot. ustalenia oprocentowania bez zmian. Sąd przypuszczalnie naprawi błąd banku i wskaże bankowi aby ustalił „sprawiedliwszą” metodę ustalania kursu wymiany PLN/CHF nie opartej o tabele banku millennium a np. o tabele NBP. Sąd nie zmieni treści umowy i sceduje to na strony umowy aby zawarły ugodę.

  1. piotrwk (Autor)

   Tylko, że nie może tego zrobić.
   Zasadą piętnowania klauzul niedozwolonych, funkcjonującą w polskim i europejskim prawie, jest zakaz zmiany punktów nielegalnych na inne, „naprawiające” sytuację. Oczywiście jeśli obie strony się zgodzą można indywidualnie zmieniać umowy, ale nie może to być wola jednej strony, nawet jeśli takie rozwiązanie chciałbym wdrożyć sąd.

 11. jolgry

  Siedzę i myślę, że już czas przyłączyć się do pozwu, wzięliśmy z mężem 2 kredyty hipoteczne, 1szy w 2006 i 2gi w 2007. Zastanawiam się do kiedy można się zgłaszać i trochę martwią mnie komentarze osób, które już przystąpiły i nie najlepiej oceniają kontakt z kancelarią, a rozumiem że z pierwszej grupy już wzięli ponad 1 mln. i od kolejnej grupy tylko jeśli zbierze się 1 tys. to będzie kolejny milion, więc obsługa powinna być jak w dobrym call center :-)

  1. piotrwk (Autor)

   Proszę pamiętać, że Kancelaria jest zbiorem prawników, a nie speców od logistyki papierkologicznej tysięcy klientów :-)
   To pierwsza tak wielka sprawa nie tylko w tej Kancelarii, ale i w Polsce.
   Czasu jeszcze do pierwszej sprawy trochę mamy i mam nadzieję, że sobie poradzą.

 12. carlos126

  Proszę o odpowiedź czy dla kredytobiorców banku Millenium, którzy np w 2012 roku podpisali aneksy antyspredowe pozwalające płacić bezpośrednio CHf-ami o treści podsuniętej przez bank w treści którego aneksu znajduje się zapis: ” W &2 umowy o kredyt hipoteczny dodaje się zapis o brzmieniu : Kurs wymiany walut obcych, na podstawie , którego przeliczane są na złote polskie zobowiązania kredytobiorcy wyrażone w walucie obcej, podawany jest w Tabeli Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalania kursów kupna i sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów Walut Obcych Banku jest kurs bazowy, stasnowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i sprzedaży tej waluty oferowany przez profesjonalnych uczestników rynku walutowego i podanych na stronie serwisu Reuters w chwili tworzenia Tabeli Kursów Walut Obcych. wartość kursu kupna i wartość kursu sprzedaży z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o nie więcej niż 10%.”
  Do tego jest też w tym aneksie info o sposobie tworzenia wspomnianej Tabeli i inne moim zdaniem mniej istotne rzeczy.

  1. piotrwk (Autor)

   hmmm… chyba nie wiem o co Pan pyta. Może to pora późna, a może czegoś brakuje?

   1. bpis

    Jak rozumiem – pytanie miało brzmieć: czy taka umowa się kwalifikuje do pozwu? Myślę, że nie, gdyż zostało uszczegółowione w jaki sposób jest ustalany kurs CHF/PLN, a więc niejako „skorygowano” niedozwoloną klauzulę.

    1. piotrwk (Autor)

     Jeśli o to chodzi to nie ma Pan racji. To jest standardowy aneks „walutowy” i osoby z nim są przyjmowane do pozwu.

     1. bpis

      Z opublikowanego listu Kartezjusza wynika coś innego: „Jeżeli Państwo wyślecie takie pisma to tym samym uzgodnicie z bankiem (o ile ten ostatni zgodzi się) indywidualnie nowe zasady obliczania rat kredytu i od tej daty nie moglibyście dochodzić odszkodowania związanego ze stosowaniem niedozwolonych klauzul, o których orzeczono w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie sygn .akt XVII AmC 426/09”

     2. piotrwk (Autor)

      Sytuacja z w/w aneksem jest nieco inna.
      Chodzi o dwie przyczyny – aneks naprawia klauzulę nielegalną, czego nie może robić (zgodnie z prawem polskim i europejskim), a po drugie poprawia klauzulę, która po korzystnym wyroku zostanie z umowy usunięta. Z tego wynika, że zmianie ulega punkt, którego nie ma, czyli aneksu też nie ma.
      Z tym, że chodzi tu o „starsze” aneksy. Nie wiem jak one wyglądają na dzień dzisiejszy, dlatego należy je, przez podpisaniem, bardzo dokładnie przeczytać.

     3. insz

      To teraz już sam się pogubiłem. Na forum pozwu krąży stanowisko (kancelarii?), że – w skrócie – po wygranej będzie liczone mniej więcej tak: przeliczenie na złotówki kredytu i zwrot nadpłaty do momentu podpisania aneksu, a podpisanie aneksu skutkuje tym, że stajemy się znowu frankowcami z kursem z dnia podpisania – oczywiście to co zostanie po odliczeniu.
      Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem.

     4. NiKa

      niestety ciagle brakuje jasnosci w kwestii aneksu, a moze to miec wplyw na sytuacje pozwu, jesliby sie okazalo, ze propozycja szefa KNF wejdzie w zycie. W tej chwili kraza dwa wyjasnienia
      1/ Aneks nie ma znaczenia, gdyz niedozwolonej klauzuli nie mozna poprawic, nalezy ja usunac z umowy

      2/ Aneks ma znaczenie i na ewentualne roszczenia po wygranym procesie. Klient dostanie zwrot nadplaconych rat za okres do podpisania aneksu, a od momentu podpisania aneksu kredyt bedzie kredytem frankowym z kursem z dnia podpisania aneksu.

      Panie Piotrze prosba o przycisniecie kancelarii, aby wypowiedziala sie jednoznacznie. To moze miec decyzdujacy wplyw dla osob z aneksami, czy lepiej przyjac propozycje KNF, czy zostac w pozwie.

     5. piotrwk (Autor)

      Ja nie mam jakieś magicznego wpływu na Kancelarię. Nawet nie mogę się z nimi na kawę umówić, bo zbyt daleko od Warszawy mieszkam :-)
      Ale każdy może tam zadzwonić lub podejść i zapytać.
      Jeśli uzyska konkretną odpowiedz chętnie zamieszczę na blogu.
      Odpowiedź na forum Kancelarii istnieje i jest tożsama z tym co jest zamieszczane na blogu.

     6. Anek_O

      Może nie w tym miejscu, co trzeba ale mam wrażenie, że nam się już różne zapisy i różne aneksy mylą. Sama posiadam kredyt podpisany pierwotnie z nielegalną klauzulą dotyczącą indeksowania czyli. par. 2 i par. 7 mówiący, że kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu w CHF. Moja ocena jest subiektywna ale stanowisko kancelarii jest moim zdaniem logiczne. Jeżeli par. 2 jest niewiążący to kredyt jest kredytem złotowym a jedynym możliwym kursem do ustalenia zobowiązania jest kurs z dnia podpisania umowy. Dodatkowo mam aneks walutowy czyli ten mówiący o sposobie ustalania spredu, który zdaniem Rzecznika Millenium miał na celu dostosowanie zapisów umowy do ustawy antyspredowej i nie miał na celu prostowania klauzuli nielegalnej określonej w pierwotnej umowie w par. 2. Zresztą jak można precyzować coś czego nie ma. W końcu mam też aneks dotyczący spłaty kredytu w CHF. I tam jest dopisany par. 7 – czyli, że kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kredyt w walucie do której kredyt był indeksowany ale zapisy dotyczące indeksacji znajdują się w par. 2 czyli punkcie niewiążącym objętym klauzulą niedozwoloną. Reasumując jeśli w umowie nie ma wiążących zapisów dotyczących sposobu indeksacji to bez względu na podpisanie, któregokolwiek aneksu powinniśmy mieć kredyt złotowy a raty płacić po kursie z dnia podpisania umowy. Ważne jest to, że zapisy umowy są niewiążące i podejrzewam, że Sąd ustali odpowiedzialność odszkodowawczą a to jakie roszczenie każdy z nas będzie miał będzie wynikało z postępowań indywidualnych. Ja podjęłam kroki aby przystąpić do pozwu bez względu na wynik. Kwota za skorzystanie z możliwości przystąpienia do pozwu w obliczu szansy na osiągnięcie celu, jest na tyle niska w porównaniu chociażby z obecną moją ratą, że warto podjąć ryzyko. Nadzieja zawsze umiera ostatnia. A propozycja szefa KNF o przewalutowaniu moim zdaniem zbyt piękna, żeby była realna.

 13. bpis

  Mam pytanie odnośnie kosztów w kontekście zapisów umowy z kancelarią. W odpowiedzi na pytanie dot. kosztów stwierdzono, iż „Umowa z Kancelarią nie przewiduje dodatkowych kosztów”, podczas gdy w umowie widnieje zapis, iż za każde z powództw indywidualnych o zapłatę stawka wynagrodzenia kancelarii będzie wynosić 700 PLN netto. Nie ma tu mowy o dobrowolności, a więc rozumiem, że ta opłata (w przypadku wygranej) jest również obowiązkowa dla każdego członka grupy?

  1. piotrwk (Autor)

   Ale to już inny pozew. Nie zbiorowy. W pozwie zbiorowym nie będzie innych opłat, nawet jeśli sprawa dojdzie do Sądu Najwyższego.

 14. zly

  Witam,
  myślę nad przystąpieniem do pozwu ale chcę też przenieść hipotekę na inna nieruchomość i mam wątpliwość czy banki mi na to pozwoli jak do pozwu przystąpię. Dziś przeglądałem swoją umowę – mam ten zapis o który chodzi, mam też aneks do spłaty na CHF-y i tam już uregulowana kwestia jak wyliczany jest kurs – ale rozumiem, że to nie przeszkadza. Mam też aneks zwiększający wartość kredytu gdzie mam tylko zapis, że kredyt zwiększa się o 40 tys PLN – i tu już nie ma żadnego odniesienie do CHF- u . Aż się zdziwiłem. Czy ktoś ma tak jeszcze? Co o tym sądzić – tu mam zagwostkę czy tego też nie reklamować w banku na jakiej podstawie było przeliczenia na CHF i jak spłacam ta część w CHFie?

  1. piotrwk (Autor)

   Do uruchomienia pozwu zostało pewnie jeszcze kilka miesięcy, więc jeśli chce Pan przenieść hipotekę, to można zdążyć przed, a dopiero potem dopisać się do pozwu.

 15. Anek_O

  Witam, mam pytanie jeśli chodzi o ten aneks walutowy, bo też taki posiadam? Nie wiem czy dobrze zrozumiałam. Jeżeli Sąd wyda wyrok korzystny dla „nas” to kredyt, który mam będzie traktowany jako kredyt udzielony w PLN, a roszczenie jeśli sąd uzna aneks za wiążący pozwoli odzyskać nadpłacone w racie środki od momentu podpisania umowy do momentu podpisania tego aneksu? Bo nie do końca rozumiem, co osoby z tym aneksem mogą osiągnąć? Proszę o wyjaśnienie.

  1. piotrwk (Autor)

   Stoimy na stanowisku, że aneks do nielegalnego punktu umowy nie wiąże kredytobiorców.

   1. krystyna

    Czyli rozumię, iż mogę pójść do banku i spokojnie takowy aneks podpisać ? Pytam dlatego bo będąc dzisiaj w banku zmienić konto na walutowe, aneksu nie podpisałam z uwagi na dodanie przez bank w par.2 umowy zapisu o kursie wymiany walut obcych itd…. Całość tego zapisu została podana przez carlosa126 w dniu 19 stycznia. Jutro mam pójść do banku i podpisać oświadczenie na podstawie którego sporządzą nowy aneks ale bez spornego punktu.Kopię aneksu bank bez problemów mi wydał tak samo jak kopię oświadczenia przed podpisaniem mam dostać. Czy ktoś z Was takie oświadczenie podpisywał przed podpisaniem aneksu.

 16. willemo

  Witam,
  Przeczytałam wszystkie pytania i odpowiedzi FAQ i nadal nie wiem ile będzie kosztowało mnie przystąpienie do pozwu i wygranie tej sprawy.

  Jaki jest koszt przystąpienia do Grupy po złożeniu pozwu w sądzie
  (po 13 czerwca 2014r.)?
  Pierwsza opłata wnoszona na konto Kancelarii wynosi 500 zł brutto plus
  250 zł brutto na dodatkowe koszty związane z pozwem (razem 750 zł
  brutto). Po ustaleniu przez sąd składu Grupy i wszystkich kosztów, kwota
  na koszty dodatkowe zostanie rozliczona fakturami korygującymi.
  Dopłata po wygraniu sprawy prawomocnym wyrokiem: 500 zł brutto.
  Umowa z Kancelarią nie przewiduje dodatkowych kosztów, nawet jeżeli
  będą potrzebne apelacje lub postępowania przed Sądem Najwyższym.
  Oczywiście możliwe są inne koszty w czasie procesu, ale tego nie
  jesteśmy w stanie na razie ocenić.

  Kiedy te 750 zł musi zostać zapłacone? W dniu złożenia pozwu w Sądzie? A poźniej dodatkowym kosztem jest to 500 zł w przypadku wygrania sprawy? Czy te 500 zł to wynagrodzenie Kancelarii w przypadku wygranej? A co jak Kancelaria przegra czego nie zakładam ale chce wiedzieć.

  1. piotrwk (Autor)

   heh… 500zł jako pierwsze rata dla Kancelarii płatna po podpisaniu umowy.
   250zł, także po podpisaniu umowy, na potencjalne koszta sądowe (żeby od Pani nie wymagać wpłaty 0,02zł na złożenie pozwu za sumaryczna kwotę 17zł dzieloną na wszystkich uczestników pozwu).
   I to tyle.
   Potem toczą się pozwy we wszystkich instancjach.
   Dopiero na koniec, po wygraniu sprawy, dopłacamy 500zł wynagrodzenia dla Kancelarii.
   Te drugie 500zł to „marchewka” skłaniająca do wytężonej pracy nasz zespół prawniczy w całym procesie pozwu.
   Jak nie wygrają to nic nie dopłacamy.

 17. zly

  czy ktoś próbował wynegocjować z bankiem zmianę zapisów w umowie jako kredyt w PLN oprocentowany jako WIBOR plus marża z umowy i przeliczeniem tego wstecz?

  1. zly

   zly – bank mnie olał i moją propozycję, jutro skanuje papiery do kancelarii i przystępuje do pozwu

 18. marc07

  Witam wszystkich MilleRaciarzyFrankowych

  Mam takie pytanie: – załóżmy że wypłacono mi 4 transze wg podanych dat w CHF
  13-06-2008 78629,63 TRANSZA4
  15-01-2008 25236,86 TRANSZA3
  30-10-2007 54005,32 TRANSZA2
  03-10-2007 40779,59 TRANSZA1

  OD 12.2011 zacząłem spłacać kredyt we frankach (albo z kantoru, albo z internetowego kantoru).

  Pytanie jest takie:

  Jaką kwotę mogę zyskać o ile sprawa zostanie wygrana – jak to policzyć, jeśli część okresu spłacałem w złotówkach po kursie Millenium, a część bezpośrednio w CHF.

  Drugie pytanie- jak mam rozumieć (proszę o przetłumaczenie tego jak dla 4latka) ten zapis na który się powołujecie?

  „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.„.

  1. piotrwk (Autor)

   Proszę się posłużyć kalkulatorem, a gdzie nie da się czegoś wstawić 1:1, trzeba estymować. Wynik ma tylko obrazować kwoty. Do wyliczeń ostatecznych i tak trzeba będzie powołać biegłego.

   1. marc07

    użyłem kalkulatora, ale jak mam go interpretować? Czy mój „zysk” ograniczyć mogę tylko do okresu gdy wpłacałem ZŁ a Mill przeliczał je na CHF po swoim kursie?

    CO z drugim pytaniem?

    1. piotrwk (Autor)

     Po przejściu na CHF bank nie pobierał od Pana spreadu. Zważywszy, że to jest średnio 6.2% to jeśli tyle Pan odejmie od każdej wpłaty po przejściu na CHF to powinno być dobrze.

     Drugie pytanie – nie rozumiem. Proszę przeczytać główne strony bloga.

     1. marc07

      Tego nie rozumiem „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR” co to znaczy „indeksowany”?

      Biorąc kredyt w złotówkach był on przeliczony na franki w dniu wypłaty transz po kursie Mill.

     2. piotrwk (Autor)

      Indeksować – odnosić (zwykle do czegoś innego). Proszę poszukać w internecie szczegółowego wyjaśnienia indeksacji i denominacji odnośnie kredytów.
      Dostał Pan PLN, Millennium to sobie przeliczył na CHF po kursie kupna, a raty (mówię o tych płaconych w złotówkach) spłaca się przeliczając wyliczoną ratę w CHF mnożoną przez kurs sprzedaży Millennium. To jest tzw. spread.

   2. majka

    Witam, właśnie przystąpiliśmy do pozwu i w związku z tym mam pytanie. Przeczytałam na forum informacje ze należy złożyć w banku pismo dotyczące zwrotu nieprawidłowo naliczonych odsetek już teraz, czy mógłby Pan przesłać wzory takiego pisma i czy może Pan polecić biegłego, który dokładnie policzy kwotę która bank ma zwrocic. Dziekuje

 19. marc07

  PS – podawany LIBOR 3miesięczny = http://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe/libor

  wynosi na tą chwilę -0,1280%.

  W wczoraj prof. Belka informował o tym że LIBOR wynosi -0,75% i że banki zadeklarowały ujemny libor w rozliczeniu – tylko skąd on wziął te 0,75%???

  http://www.money.pl/banki/raporty/artykul/klopot-z-kredytem-we-franku-zobacz-co-grozi,150,0,1696662.html

  1. piotrwk (Autor)

   -0,75% to cel, do którego dąży SNB (Szwajcarski Bank Narodowy). Chociaż o ile wiem, to aktualnie zmienili na -1.25%. Co z tego wynika LIBOR sobie spada, ale granicą będzie to co wyznaczy SNB.

   1. marc07

    Jeśli założyli cel -0,75% a aktualnie zmienili na -1,25% to dlaczego nie widać tego w notowanich LIBOR?

    Gdzie można dowiedzieć się jakie SNB faktycznie ustalił stopy procentowe?

    Co będzie jeśli ktoś ma prowizję banku np. 1,0% a LIBOR spadnie do -1,25% ?? Wyjdzie że banki będą „dokładać” do intetesu mająć całkowite oprocentowanie (prowizja+Libor)<0%? Wątpie….

    1. piotrwk (Autor)

     hmmm… na stronie SNB? Ja to wiem z informacji w internecie.
     Widać. A dlaczego nie widać tak 1:1? Musiałby Pan zrozumieć jak się wyznacza LIBOR. Od dziennego do rocznego. Proszę sięgnąć po odnośną literaturę. A w kredycie – proszę poszukać w pozycji OPROCENTOWANIE w umowie.
     Cóż, z ujemnym LIBORem jest teraz problem – wczoraj o tym dyskutowali „nasi władcy”. Banki mają stosować wartości ujemne, ale co zrobią jak im wyjdzie LIBOR poza marżę to jeszcze nie wiadomo.

 20. krystyna

  Ponawiam pytanie, czy podpisanie aneksu o zmianie rachunku na walutowy w którym bank dodał jakiś zapis o kursie wymiany walut obcych itd…., o którym wcześniej ktoś pisał pozbawi mnie możliwości dochodzenia roszczeń od banku. W dniu dzisiejszym byłam w banku i takiego aneksu nie podpisałam. Jutro mam pójść do nich i podpisać oświadczenie na podstawie którego sporządzą nowy aneks ale bez spornego wg mnie punktu. Kopię aneksu bank bez problemów mi wydał tak samo jak kopię oświadczenia przed podpisaniem mam dostać. Czy ktoś z Was takie oświadczenie podpisywał przed podpisaniem aneksu.

  1. piotrwk (Autor)

   Nie wiem. Trudno mi ocenić co Pani podpisze. Najlepiej po prostu ograniczyć się do zmiany numeru konta i waluty, ale pewnie nie pozwolą.
   Jeżeli otrzymała Pani aneks proszę skonsultować się ze swoim prawnikiem, ew. z naszą Kancelarią.

 21. willemo

  Witam,

  Czy można prosić o zamieszczenie na forum przykładowego, wypełnionego formularza, które pozwoli uniknąć przedawnienia?

  1. piotrwk (Autor)

   Jeżeli zostanie mi przesłany podobny wzór to oczywiście zamieszczę.

 22. kozik

  Witam wszystkich.
  Dziś zarejestrowałem się i zastanawiam się nad dołączeniem do pozwu.
  Czy po dołączeniu do pozwu będę mógł podpisać z bankiem aneks o zmianie rachunku na walutowy? Czy mam wtedy wystrzegać się pewnych zapisów?

  1. piotrwk (Autor)

   Podpisać Pan może ale dokładnie analizując jego treść. Nie powinien zmieniać nic poza numerem konta i walutą spłaty. Żadnych dodatkowych punktów.
   Ja nie zmieniam waluty – kiedy wygramy pozew to to będzie najlepiej oprocentowana lokata – 12% rocznie na dziś. Na tą okoliczność trzeba złożyć wezwanie do zapłaty – wzór jest tutaj.

   1. Yoannay

    Aż 12%…?
    Hm… Odsetki ustawowe do 22 XII 2014 wynosiły 13%, ale od 23 XII 2014 już tylko 8% niestety…

    1. piotrwk (Autor)

     Możliwe, nie śledziłem. Ale jakby nie było jest to najlepsza dostępna lokata :-)

     1. Yoannay

      To pełna zgoda ;)

 23. krystyna

  Właśnie mam zamiar reklamować aneks o zmianę rachunku na walutowy, którego wraz z mężem nie podpisaliśmy. W &1 aneksu znalazł się bowiem zapis, który nie ma nic wspólnego ze zmianą rachunku na walutowy i spłatą w CHF. By tego zapisu nie było w aneksie zaproponowano nam w banku podpisanie oświadczenia, czego też nie zrobiliśmy. Treść tego zapisu już wcześniej była przez kogoś cytowana. Nie będę go powtarzać gdyż jest przydługawy.

 24. painless

  Witam,
  ja mam kredyt od 2008 roku, wzięty wówczas na ponad 80% wartości mieszkania. Z uwagi na niski wkład co trzy lata płacę horrendalnie wysokie UNWW. W ub. roku bank, w geście wspaniałomyślności, dał mi możliwość obniżenia kosztu UNWW poprzez zastąpienie dotychczasowej „opłaty z tytułu kosztu UNWW” tzw. prowizją, płatną z góry. Z tego co mi zaproponował i wyliczył bank prowizja stanowiła 80% dotychczasowej opłaty. Zdecydowałem się więc podpisać aneks do umowy kredytowej. Teraz zastanawiam się, czy podpisanie tego aneksu nie było pułapką. Bo o ile – na moje oko – moja umowa kredytowa w części dotyczącej klauzul indeksacyjnych kwalifikuje się do pozwu, to w aneksie do umowy kredytowej mam zapisy dotyczące tabeli kursów walut obcych banku, gdzie podpisałem, że zapoznałem się ze sposobem przeliczania walut na PLN… Czy ktoś z Was też jest w podobnej sytuacji? Rozumiem, że przedmiot klauzul indeksacyjnych jest podstawą pozwu i że kwestia przeliczania walut na PLN jest tutaj poboczna.

  1. piotrwk (Autor)

   Niestety podpisanie zmiany UNWW na prowizję ogranicza Pana żądania tylko do już zapłaconych składek UNWW.
   Jeśli chodzi o klauzule nielegalne w umowie kredytowej, to posiada Pan tak zwany „aneks”. Pan i wiele innych osób go podpisało. Nieco zmienia to sytuację w kontekście pozwu, ale nie jest przeszkodą w przystąpieniu do niego.

 25. painless

  Dziękuję za odpowiedź. No ale podpisanie aneksu dot. zmiany UNWW na prowizję nie spowodowało chyba usunięcia z treści umowy kredytowej klauzuli indeksacyjnej, która jest przedmiotem pozwu grupowego… Ciekaw jestem ile osób dało się złapać bankowi na ich wspaniałomyślny gest i przejście z opłaty na prowizję?

  1. piotrwk (Autor)

   Aneks o zmianie UNWW na prowizję nie wpływa na nielegalne klauzule indeksacyjne.

 26. lgradzki

  Witam wszystkich,
  Noszę się z zamiarem sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem i w związku z tym mam dwa pytania:
  1. Czy przed sprzedażą wymagana jest zgoda BM na transakcję?
  2. Czy samo pozbycie się mieszkania i kredytu z nim związanego koliduje w jakiś sposób z pozwem zbiorowym do którego również chcę przystąpić? Rozumiem, że skoro celem pozwu jest naprawienie szkody wyrządzonej przez bank w przeszłości, zarówno teraz jak i dla późniejszego ewentualnego procesu indywidualnego nie będzie miało znaczenia czy nadal posiadam tę nieruchomość czy nie?
  Dziękuję i pozdrawiam,

  1. piotrwk (Autor)

   1. Zgoda zapewne nie jest potrzebna, ale raczej bym zapytał w banku, bo jak się później okaże, że jednak jest to będzie problem z kupującym.
   2. Nie przeszkadza, do pozwu można przystąpić.

  2. taras

   wątpię aby zgodzili się na zawarcie przez ciebie aktu bez ustalenia warunków spłaty kredytu, przed wydaniem zaświadczenia o zgodzie na wykreslenie hipoteki mogą chcieć spłaty części kredytu, a jak w między czasie frank urośnie to też ryzyko na ciebie złożą no i kupujący raczej bedzie elektryczny z przekazaniem gotówki z uwagi na możliwość niespłacenia kredytu przez ciebie i niezwolnieniu hipoteki, a propo u mnie relacja kredyt wartośc nieruchomości jest pół na pół, czyli z tego co sprzedam muszę wszystko oddać BM, i to we frankach

 27. jolgry

  WZROST UBEZPIECZENIA O 17% OD STYCZNIA!
  czy już zauważyliście, że nasz uroczy bank MILLENNIUM podniósł kwoty ubezpieczenia do kredytu, ja zauważyłam przez przypadek, że mam zapłacić 176 zł,- zamiast 151, wzrost 17%! – myślałam, że dostanę zawału, nawet napisałam, że chyba sobie żartują …… i że ich pozwę, dostałam odpowiedź już następnego dnia, że to nie oni, to PZU!

  1. marcyk123

   Ja również to zauważyłem. Miałem 96 zł a teraz będę miał 120 zł. Nawet sprawdziłem jakiego dnia BM podaje kwotę kredytu do PZU – wyszło mi że 16 stycznia, czyli tuż po skoku CHF w górę. PZU ma tą samą stawkę za ubezpieczenie. Za podwyżkę odpowiada BM, który podał dla mnie sumę ubezpieczenia 600 tys. zł w porównaniu do 480 tys w zeszłym roku. Więc niech nie zwalają winy na PZU!

  2. Horatio

   Zgodnie z Grupowym ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy podpisanym w dniu 20.10.2011r, saldo kapitału wynosi 467231,00zł wysokość składki 93,45.
   Aktualne saldo wynosi:
   KREDYT HIPOTECZNY CHF 467 817,36 PLN

   Aktualna składka jest o ponad 23% wyższa i wynosi 105,86 mimo, że kwoty różnią się od siebie o około 0,1%

   Zgłaszam reklamację na nie uzasadnione podniesienie składki ubezpieczenia.

   Napisałem reklamację do BM. Zobaczymy

   1. lu

    Coś Panu rzeczywiście zawyżyli.

    Ubezpieczenie na życie to 0,0002 x kwota kredytu w PLN.

 28. ula

  Mi podniesli opłatę składki na ubezpieczenie gdyż wykazalam większa wartość nieruchomości aby uniknąć opłat z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego

  1. lu

   ale to chyba ubezpieczenie nieruchomości a nie na życie.

 29. ula

  Tak, podnieśli mi ubezpieczenie nieruchomości z 12zł na 24zł, ubezpieczenie na życie pozostało bez zmian

 30. ula

  Panie Piotrze proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Posiadam kredyt hipoteczny we frankach, ta waluta obowiązuje mnie od początku umowy tj od dn. 14.11.2005r. Kredyt wzięłam na kwotę 156.000zł. Splacilam ok.100tys. Zostało jeszcze jakies 240 tyś. (przy obecnym kursie franka)
  Czy moge przystąpić do pozwu? Jeśli nie kwalifikuje się proszę wyjaśnić dlaczego.

  2. Jeśli sprawę przegramy czy bank może „zemscic się” i zarzadac ode mnie spłaty 319.950zł plus koszty windykacyjne w ramach podpisanej klauzuli BTE (bankowy tytuł egzekucyjny)?

  3. Jeśli sprawę wygramy jaki jest koszt prowadzenia sprawy przez Państwa kancelarię w celu ustalenia wysokości kwot zawyżonych do zwrotu?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  1. piotrwk (Autor)

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]