Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Odpowiedzi:

– Jakie są założenia pozwu?
W pozwie zbiorowym domagamy się uznania odpowiedzialności odszkodowawczej Banku za stosowanie nielegalnych zapisów wpisanych przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych.
W szczególności skreślenia z umowy hipotecznej zapisu w §2 punkt 2, co spowoduje że kredyt będzie od początku był liczony jako złotówkowy z kwotą określoną w §2 punkt 1.
Postępowanie grupowe ma jedynie określić odpowiedzialność banku.

Zwrot konkretnej kwoty nastąpi polubownie (ugoda z Bankiem) lub po osobnym pozwie indywidualnym wytoczonym przeciwko Bankowi, po zakończeniu postępowania grupowego.
Pozew ten będzie szybki i prosty – określenie, przez biegłego, kwoty. Bez badania czy się ona należy, gdyż określił to, wobec członków Grupy, wcześniejszy pozew zbiorowy.– Jaki jest termin przystąpienia do pozwu?
Termin przystąpienia do Grupy Członków pozwu o klauzule waloryzacyjne to 23 kwietnia 2018 roku.

Termin upływa 3 miesiące po publikacji w „Rzeczpospolitej” ogłoszenia o możliwości przystąpienia do pozwu, zgodnie z decyzją wydana przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Ogłoszenie ukazało się 23 stycznia 2018 roku.


– Co to jest klauzula niedozwolona (abuzywna)?
Stwierdzenie abuzywności danej klauzuli przez sąd (SOKiK) w wyroku polega na „niewiązaniu” postanowień niezgodnych (abuzywnych). Wadliwość tego typu oznacza ich bezskuteczność ex lege (nie wiążą z mocy prawa), ze skutkiem ex tunc (tzn. z mocą wsteczną) bez względu na to, kiedy była zawarta umowa i kiedy zapadł wyrok.

W wypadku sporu stron (vide nasza sprawa z Bankiem Millennium), koniecznym jest wystąpienie do sądu, o ustalenie, że takie klauzule są w umowie i nie wiążą stron. Wyrok taki ma charakter deklaratoryjny, czyli skuteczny od dnia podpisania umowy.

Konstytutywność wyroków SOKiK (na którą powołuje się Bank Millennium w odpowiedziach na reklamacje), jest tylko wobec osób trzecich, tzn. takich, które nie są stroną danej umowy zawierającej klauzule niedozwolone.– Jak brzmią niedozwolone klauzule, na których opiera się pozew?
1. Paragraf 2, punkt 2: „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.„.

2. I przez analogię paragraf 7, punkt 1: „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF/USD/EUR ustaloną zgodnie z par 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium SA.„.Pozew został złożony 13 czerwca 2014r. czy nadal mogę przystąpić do pozwu?
Tak.
Do czasu zamknięcia składu Grupy przez Sąd można zgłaszać swój udział tutaj.
Sąd po wstępnym przyjęciu pozwu i stwierdzeniu, że nadaje się do rozpoznania w postępowaniu grupowym, ustali ostateczną datę do której przystąpienie do pozwu będzie możliwe.
Stawka wynagrodzenia dla Kancelarii opisana jest tutaj.Jaki jest koszt przystąpienia do Grupy po złożeniu pozwu w sądzie (po 13 czerwca 2014r.)?
Pierwsza opłata wnoszona na konto Kancelarii wynosi 500 zł brutto plus 250 zł brutto na dodatkowe koszty związane z pozwem (razem 750 zł brutto). Po ustaleniu przez sąd składu Grupy i wszystkich kosztów, kwota na koszty dodatkowe zostanie rozliczona fakturami korygującymi.
Dopłata po wygraniu sprawy prawomocnym wyrokiem: 500 zł brutto.
Umowa z Kancelarią nie przewiduje dodatkowych kosztów, nawet jeżeli będą potrzebne apelacje lub postępowania przed Sądem Najwyższym. Oczywiście możliwe są inne koszty w czasie procesu, ale tego nie jesteśmy w stanie na razie ocenić.– Czy opłaty są wnoszone za każdą osobę czy za umowę?
Wszystkie opłaty są wnoszone za umowę, niezależnie ile jest podpisanych pod nią osób.– Czy istnieje jakąś symulacja opłacalności pozwu?
Prosty kalkulator znajduje się tutaj.
Uwzględnia najczęstsze warunki kredytu.
Jeżeli dokonywano nadpłaceń kredytu w jego trakcie to należy taki kredyt rozbić na kilka części.– Skąd pomysł, że kredyt będzie złotówkowy oprocentowany marża + LIBOR?
Wynika to z logiki prawnej argumentacji naszego pozwu.
UOKiK nakazał wykreślenie pewnych klauzul. „Nieszczęśliwie” dla Banku zdarzyło się, że są to jedyne klauzule określające indeksację kredytów hipotecznych.
Usunięcie ich z umowy jest poprawne, bo nie powoduje zaburzenia sensowności umowy.
Dodatkowo, zgodnie z prawem UE (Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., potwierdzona wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 14 czerwca 2012 r. C-618/10), sąd nie ma prawa zmieniać umowy po wykreśleniu niedozwolonych klauzul, jeśli przynosi to jakąkolwiek szkodę konsumenta.

W wyniku pozostaje kredyt złotówkowy z kwotą z paragrafu 1. oprocentowany tak jak nakazuje umowa: marża plus LIBOR 3M.– Czy kredyt w złotówkach nie musi być oprocentowany WIBORem?
Nie, nie musi.
Kredyt może być indeksowany wskaźnikiem LIBOR, WIBOR, ale także ceną ropy czy WIG20. Co przyjmują strony umowy to sprawa ich wolnej woli.– Czy podpisanie aneksu spłaty w CHF uniemożliwia udział w pozwie?
Podpisanie aneksu nie stanowi przeszkody w przystąpieniu do pozwu.Czy mogę przystąpić do pozwu, jeśli spłacam od początku kredyt w CHF?
Osoby spłacające kredyt od początku trwania umowy w CHF o brzmieniu par. 7 pkt 1. „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF.” nie są akceptowane przez Kancelarię do pozwu grupowego.
Można się kontaktować z nimi osobiście w poszukiwaniu rozwiązania, ale tego rodzaju umowa hipoteczna nie kwalifikuje się do pozwu.– Jaki jest końcowy termin składania dokumentów?
Podpisaną umowę, wszystkie wymagane przez Kancelarię dokumenty (skan umowy hipotecznej i aneksy do umowy) oraz potwierdzenie wpłaty wymaganej kwoty należy przekazać Kancelarii przed złożeniem pozwu w sądzie.
Po podpisaniu umowy z Kancelarią należy także złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Grupy i przesłać oryginały umowy hipotecznej i aneksów (ew. potwierdzenia notarialne kopii).
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń I-szej tury pozywających, po preferencyjnej stawce cenowej, nastąpiło 13 czerwca 2014r. Od tej daty przyjmowane są zapisy na kolejne tury (jest to ten sam pozew). Opłaty dla Kancelarii można sprawdzić tutaj.
Zgłoszenie swojego udziału – tutaj.
Sąd po przyjęciu i analizie pozwu ustali ostateczną datę, po której udział w pozwie będzie już niemożliwy.
Trzeba jednak pamiętać, że przejrzenie i zamknięcie przyjęcia dokumentacji danej umowy hipotecznej trwa minimum kilka dni. Nie warto więc czekać do ostatniego dzwonka, bo można nie zdążyć.– Mój kredyt pochodzi z roku X, a wpis nielegalnej klauzuli z 2010r. Czy to uniemożliwia przystąpienie do pozwu?
Nie.
Wpisy do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK są wpisami deklaratoryjnymi, czyli działają od chwili wpisu klauzuli w umowę, a nie od dnia uprawomocnienia.
Jest to jeden z nielicznych wypadków, w których można powiedzieć, że prawo działa wstecz.

Dodatkowo, co ważne w naszej sprawie, zastosowanie ma Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, potwierdzona wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 14 czerwca 2012 r. C-618/10, który przypomniał, że to do sądów krajowych należy wybranie takich instytucji prawa krajowego, które zapewnią, że niedozwolone postanowienie umowne nie będzie wiązało konsumenta. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał nadto, że mechanizm ustalony w dyrektywie 93/13/EWG służyć ma ochronie konsumentów także poprzez zniechęcający efekt uchylenia abuzywnej klauzuli, bez możliwości ingerowania przez sąd krajowy w kontrakt celem jego modyfikacji w związku z usunięciem postanowienia uznanego za niedozwolone, przy uwzględnieniu interesów obu stron. Jak wskazano, fakt uprawnienia sądu do modyfikowania postanowień umowy, zamiast zwykłego uznania niemożności stosowania klauzuli abuzywnej powodowałby, że przedsiębiorcy stosowaliby nadal tego rodzaju postanowienia wiedząc, że w najgorszym dla nich wypadku postanowienia zostaną zmodyfikowane z uwzględnieniem interesu nie tylko konsumentów, ale również autora niedozwolonego postanowienia umownego, a nie po prostu uznane za nieobowiązujące konsumenta.– Czy pozew zajmuje się Ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego?
Niestety nasz pozew się UNWW nie zajmuje.
Pozew dotyczy tylko nielegalnego przeliczania PLN na CHF przez Millennium.
Jednak po wygranej kapitał kredytu będzie o kilkadziesiąt procent niższy, więc odpadnie naliczanie kolejnych UNWW.

Oczywiście można już teraz wytoczyć pozew indywidualny i odzyskać wpłacone kwoty.

Może pomogą poniższe artykuły:
http://samcik.blox.pl/2012/10/Przelom-Prawomocnie-wygrala-spor-z-bankiem-o.html
http://wygralem-z-mbankiem.pl/2012/10/ubezpieczenie-niskiego-wklady-wlasnego-tu-tez-jest-wygrana/
http://millennium.arkis.pl/2013/08/13/ubezpieczenie-niskiego-wkladu-wlasnego-a-nasz-pozew/
http://millennium.arkis.pl/2013/09/11/ubezpieczenie-niskiego-wkladu-wlasnego-kolejny-artykul/– Kiedy następuje przedawnienie i co po co wysyłać wezwanie do ugody?
Dla osób uczestniczących w pozwie zbiorowym problemem może być przedawnienie roszczeń wynikających z umowy.
W naszej sprawie przedawnienie to 10 lat.
Oznacza to, że umowy zawarte w 2005 roku powoli podchodzą pod przedawnienie.
Więcej w temacie pod linkiem przerwanie biegu przedawnienia – stanowisko Kancelarii DTW.

Przedawnienie można także przerwać wysyłając samodzielnie do sądu wezwanie do ugody z bankiem.
Więcej o tym temacie, oraz wzór wezwania, można znaleźć w wypowiedziach profesora Modzelewskiego.– Ugoda z bankiem (zawarta przez Grupę)
W dowolnym momencie pozwu Bank może zaproponować nam ugodę.
Ugoda ma to do siebie, że Bank może zaproponować wszystko. Od darmowego konta lub karty za 1 zł, poprzez stosowanie kursów NBP lub przejście na PLN + WIBOR, skończywszy na tym co chcemy czyli PLN + LIBOR (żeby szybko zakończyć sprawę).
Bank coś nam zaproponuje, ale istotna jest nasza zgoda, to czego MY chcemy i jaką ugodę jesteśmy w stanie zaakceptować.
Dlatego ważna jest świadomość tego co możemy osiągnąć, abyśmy się nie zgodzili się na coś dużo niższego.

Aby ugoda weszła w życie potrzebne będzie głosowanie wszystkich uczestników pozwu. Zawierana jest gdy zaakceptuje ją ponad 50% uprawnionych do głosowania.

Przyjęta ugoda obowiązuje wszystkich, nie można się jej nie przyjąć, jeśli przyjęła ją Grupa.– Czy w przypadku gdy sąd uzna racje kredytobiorców, to czy z tego wyroku będą mogli skorzystać również ci, którzy nie składali pozwu i nie ponieśli kosztów?
Nie.
Wyrok sądu będzie dotyczył tylko osób (umów) jakie brały udział w pozwie.
W polskim prawie nie ma instytucji precedensu, więc na wyrok można się powołać, ale na decyzję sądu to nie musi wpłynąć.

Jeżeli ktoś po naszej wygranej wytoczy ten sam pozew (indywidualny czy zbiorowy) to sąd będzie musiał ponownie zastanowić się czy pozywający ma rację i czy należy się odszkodowanie.
Dla uczestniczących w naszym pozwie racja zostanie udowodniona. Potem albo automatycznie wygrany proces indywidualne, w którym biegły będzie musiał określić kwoty, albo ugoda z Bankiem.
Prawdopodobne jest, że Bank pójdzie na ugodę, by nie tracić pieniędzy na opłacanie prawników, kosztów sądowych i biegłych w każdym z indywidualnych procesów, których nie będzie w stanie wygrać.

Dla nieuczestniczących w pozwie prawdopodobnie ugody nie nastąpią szybko, bo Bank będzie przedłużał kolejne sprawy o ustalenie odpowiedzialności.– Czy można przystąpić do pozwu mając spłacony, przedterminowo, kredyt?
Tego nie jestem pewien. W zasadzie należy upewnić się w Kancelarii, w trakcie analizy konkretnej umowy.
Ale ze wstępnych ustaleń i opinii wynika, że tak. Szkoda poniesiona, przez zastosowanie w umowie nielegalnej klauzuli, jest taka sama czy kredyt się nadal spłaca czy się spłaciło. Ważne jest tylko czy termin przedawnienia (10 lat) jeszcze nie upłynął.– Kredyt brałem w 2006r., sprawę zakładamy w 2014r. Powiedzmy, że w 2018r. będzie wyrok. Czy to nie jest za późno? Podobno po 10 latach sprawa ulega przedawnieniu.
Nie ulega.
Przedawnieniu ulega sprawa, której nikt nie dotyka.
Natomiast założenie pozwu przerywa upływ czasu przedawnienia.
Dodatkowo składamy wezwanie do zapłaty, zabezpieczające oprocentowanie ustawowe od kwot nieprawnie pobranych przez bank.– Czy Bank może w akcie zemsty zażądać zwiększenia zabezpieczenia, spłaty, itp.?
Na chwilę obecną nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć co się stanie, jak zareaguje Bank, jak skalkulować ryzyko…
Czy Bank będzie dążył do zbadania zdolności kredytowej dla wszystkich członków Grupy i ewentualnego zerwania umów? Jest jakieś ryzyko, ale niewysokie.
Dla Banku byłby to wizerunkowy strzał w stopę.
A proces i tak będzie trwał.
W innych procesach to się nie zdarzało, a było już kilka procesów dotyczących frankowców, sposobu przeliczania, UNNW, itp.– Jakie dokumenty przekazywać do Kancelarii?
Dokumenty należy przekazywać w formie czytelnych skanów, na adres podany we wzorze umowy. Nie trzeba potwierdzeń oryginalności, poświadczeń z banku, itp.

Dokumenty jakie musi otrzymać Kancelaria (skany) przed przygotowaniem umowy:
1. Umowa hipoteczna.
2. Wszystkie aneksy jakie mogą mieć znaczenie przy pozwie (np. zmiana spłat z PLN na CHF).

Załączniki do umowy – Regulamin/Dyspozycja wypłaty kredytu/Pełnomocnictwo dla Banku do wykonywania czynności w imieniu Kredytobiorcy/Cennik Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna – są dla wszystkich takie same, więc ich nie przesyłamy.

Po dotarciu w/w dokumentów do Kancelarii, przygotuje ona spersonalizowaną umowę i odeśle wraz ze informacjami co dalej.

Po zakończeniu podpisywania umowy należy złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Grupy. Razem z oświadczeniem należy przesłać do Kancelarii oryginał umowy hipotecznej i aneksów lub ich kopie poświadczone notarialnie.

Informacje jak przystąpić do pozwu otrzymasz wysyłając email.
Szczegóły na stronie kontakt.– Co jeśli nie wygramy pozwu? Co z kosztami procesowymi? Czy zostaniemy nimi obciążeni, w jakiej wysokości?
Będziemy musieli wypłacić Bankowi koszty zastępstwa procesowego. Maksymalnie 43.200zł.
Tą kwotę musimy mieć odłożoną przed pozwem i na nią już zbieramy. Przeznaczona na to jest kwota 250/500zł, którą wpłacamy przy podpisaniu umowy. Jeśli zbierze się więcej, to nadwyżka pokryje część wynagrodzenia Kancelarii płatną po pozwie.
Oczywiście ta kwota w przypadku wygranej będzie nam zwrócona lub zaliczona na poczet opłat dla Kancelarii.
Ta sama sytuacja dotyczy kaucji sądowej.– Jeżeli osoba/osoby mają zawartych kilka umów hipotecznych to czy ponoszą jedną czy kilka opłat?
1. Jeżeli te same osoby są stroną więcej niż jednej umowy o kredyt hipoteczny to ponoszą jedną opłatę.
2. W sytuacji, gdy osoba A (np. mąż) jest stroną jednej umowy, osoba B (np. żona) stroną drugiej umowy i dodatkowo osoby A i B (np. małżeństwo) mają wspólnie trzeci kredyt to zawierane są dwie umowy o świadczenie usług: jedna z osobą A i jedna z osobą B, zaś wynagrodzenie Kancelarii liczone jest od liczby zawartych umów o świadczenie usług prawnych, czyli w takiej kombinacji, osoba A ponosi jedną opłatę, zaś osoba B ponosi drugą opłatę.– Wysłałem dane/pytanie do Kancelarii, ale nie dostałem umowy/odpowiedzi. Co zrobić?
Jeżeli wysłałeś dane do Kancelarii zgodnie z opisem, który został Ci dostarczony po zgłoszeniu do pozwu pod tym adresem, a po 4 dniach nie pojawiła się odpowiedz to należy:
– sprawdzić czy wysłane dane poszły na prawidłowy adres Kancelarii: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl,
– sprawdzić dokładnie swoją skrzynkę pocztową,
– sprawdzić folder Spam.
Jeśli w/w nie pomoże, to należy wysłać zgłoszenie/pytanie ponownie, ewentualnie zadzwonić do Kancelarii: +48 22 840 95 00.– Nie otrzymałem umowy z Kancelarii. Co robić?
Jeśli nie otrzymało się wypełnionej swoimi danymi umowy, to rozwiązaniem jest wydrukowanie „czystej” umowy u siebie, wypełnienie jej i wysłanie do Kancelarii.
Oczywiście uzupełnionej skanami umowy hipotecznej i adekwatnych aneksów.
Tak przesłana dokumentacja powinna być prawidłowa i gwarantuje przystąpienie do pozwu.– Jaki jest ostateczny termin przystąpienia do pozwu na preferencyjnych warunkach.
Termin przystąpienia do pozwu na preferencyjnych stawkach to 13 czerwca 2014 roku – dzień złożenia pozwu w sądzie.
Do tego terminu należy przekazać do Kancelarii oryginały oświadczeń o przystąpieniu do Grupy i dokumentację kredytową składającą się co najmniej z umowy kredytowej i ewentualnych aneksów.
Po upływie tego terminu nadal można się zgłaszać do pozwu. Przejdź tutaj.– Jakie są daty zmian ubezpieczycieli w sprawie UNWW?
Informacja przekazana jednemu z członków grupy przez Bank Millennium S.A.
– od lipca 2008 do czerwca 2011 świadczony był przez TU InterRisk S.A.
– od lipca 2011 do czerwca 2014 świadczony był przez TU Europa S.A.
– od lipca 2014 do kwietnia 2016 świadczony był przez TU Europa S.A.
– od maja 2016 do czerwca 2017 świadczony jest przez TU InterRisk S.A.– Jak pobrać pełną historię konta (powyżej 4 lat)?
I. Można posłużyć się dodatkiem Tamper Data.
Trzeba zainstalować dodatek do Firefox-a: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/tamper-data/
Po zainstalowaniu w Firefox w menu Narzędzia pojawia się Dane Tamper.
W nic nie klikamy.
Warto zamknąć wszystkie okienka Firefox-a i zostawić tylko stronę z Millenet, żeby Tamper Data nie „łapał” innych stron. Nic nie zepsuje, ale niewprawiony użytkownik może się pogubić.
Logujemy się do Millenet. Wybieramy interesujące nas konto (Konta->Lista kont). Klikamy „Historia transakcji”.
Następnie klikamy „Pokaż filtry”. Teraz zaczynamy działać z Tamper Data.
W Firefox wybieramy:
1. Narzędzia -> Dane Tamper. Otworzy się nowe okienko Tamper Data.
2. W tym nowym okienku klikamy -> Rozpocznij.
3. Wracamy do okienka Millenet i klikamy przycisk „Filtruj” (daty zostawiamy takie jakie są – nie mają na razie znaczenia).
4. Pojawi się kolejne okienko od Tamper Data. Klikamy przycisk Tamper.
5. Po kliknięciu „Tamper” pojawi się kolejne okienko podzielone na dwie części. Interesuje nas ta po prawej stronie. Mamy tam wiele pozycji (pól).
Wypełniamy trzy pola o nazwie „CallFromDate” odpowiednio wpisując: dzień, miesiąc, rok od którego chcemy historię np. 01, 01, 2006. Następnie wypełniamy jeszcze czwarte pole „CallFromDate_hdnDate” na taką wartość, żeby data odpowiadała temu co wpisaliśmy w trzech wcześniejszych polach powyżej, czyli w naszym przypadku w pole „CallFromDate_hdnDate” wpisujemy 2006-01-01. Po wpisaniu dat klikamy przycisk OK.
6. Następnie klikamy przycisk „Wyślij” (prawdopodobnie 2 razy), aż w okienku Millenet pojawi się historia transakcji. Mamy to co chcieliśmy – w naszym przykładzie od daty 01.01.2006.
7. Teraz w okienku Tamper Data możemy już kliknąć „Zatrzymaj” i zamknąć je. Jeśli tego nie zrobimy to nic się nie stanie, ale przy każdym załadowaniu strony będzie nam wyskakiwało z pytaniem: Czy dalej tamper`ować dane? Można zawsze klikać „Wyślij” (tyle razy, aż okienko zniknie).

Po załadowaniu historii na samym dole listy będzie link (ze strzałeczką) o nazwie „Poprzednie”. Klikając tak kilka razy (zależy jak długa jest historia) dojdziemy w końcu do daty którą wpisaliśmy w Tamper Data, czyli pewnie do początku istnienia konta. W razie gdyby nam coś znikło (historia), zawsze można całą procedurę powtórzyć.

Podobna procedurę (ale bez Temper Data) można wykonać na telefonie/tablecie/itp. z systemem Android.

II. Inna droga uzyskania przeglądu historii konta w Millenet (nie sprawdzałem):
1. Logujemy się do Millenet;
2. Wchodzimy w historię konta – filtry;
3. Następnie zmieniamy datę w naszym systemie Windows na rok 2010 (nie wylogowując się z Millenetu) i ustawiamy filtr w Millenecie na np. od dnia 01.01.2006 – system pokaże  nam całą historię transakcji;– Wezwanie do zapłaty – wzór i obliczenia.
Żeby mieć pewność otrzymania odsetek ustawowych od kwot, jakie po wygranym pozwie bank będzie musiał nam zwrócić, należy przesłać (za potwierdzeniem odbioru) lub zanieść do dowolnej placówki Banku Millennium (z potwierdzeniem przyjęcia) wezwanie do zapłaty.
Wzór wezwania znajduje się tutaj.
Instrukcja obliczenia kwoty wezwania znajduje się tutaj.

Wezwania warto ponawiać średnio co pół roku, aktualizując kwotę wezwania.– Po co wysyłać maile zgłoszenia do pozwu na pw.pozew@gmail.com?
Wysyłając email na pw.pozew@gmail.com w odpowiedzi otrzymuje się objaśnienia, procedurę wstępnego sprawdzenia umowy, koszty i instrukcję przygotowania dokumentacji dla Kancelarii, itp.
Pozwala to Kancelarii szybciej zweryfikować zgłoszenie, wysłać umowę i inne spersonalizowane dokumenty.
Wysłanie maila bezpośrednio do Kancelarii jest oczywiście poprawne, ale może wydłużyć czas przystąpienia do pozwu.
pw.pozew@gmail.com jest moim osobistym projektem (z merytorycznym wsparciem Kancelarii), który usprawnia, mam nadzieję, postępowanie zainteresowanych pozwem.– Czy indywidualnie mogę wnieść pozew do sądu, będąc równocześnie w pozwie zbiorowym?
Aby dochodzić pozwem indywidualnym roszczenia, które jest przedmiotem pozwu grupowego, przed wniesieniem pozwu indywidualnego należy wystąpić z Grupy.
W związku z doręczeniem odpisu pozwu grupowego Bankowi Millennium występuje pomiędzy Członkiem Grupy a pozwanym Bankiem stan zawisłości sporu (stan sprawy w toku). W toku sprawy nie można wszcząć pomiędzy tymi samymi stronami nowego postępowania o to samo roszczenie (art. 192 pkt. 1) k.p.c.).

Jednak Członek Grupy pozwu grupowego o klauzule indeksacyjne może wnieść pozew indywidualny o UNWW i ubezpieczenie pomostowe (można te żądania zawrzeć w jednym pozwie).

178 komentarzy

 1. radkla

  Dzień dobry,
  Przy pomocy kalkulatora wyliczyłem wysokość odszkodowania. W 08/2013 aneksowałem na płatność raty w CHF (umowa i aneks sprawdzone przez kancelarię- nadają się do pozwu)
  Pytanie:
  Czy w wezwaniu o zapłatę który skieruję do BM podać kwotę odszkodowania obliczoną do dnia aneksu (08/213) czy do daty dzisiejszej?
  dziękuję i pozdrawiam

  1. piotrwk (Autor)

   Im więcej tym lepiej. Najwyżej nie uznają i dostanie Pan mniej. Jeśli wnioskuje Pan np. o 1000zł, a szkoda wyjdzie 1500zł to dostanie Pan tylko 1000zł.

 2. albero

  Mam pytanie dotyczące umowy z kancelarią, dostałam ją niedawno i mimo pewności o jak najbardziej dobrych intencjach, kilka punktów chciałabym wyjaśnić. Moja umowa choć ma być podpisana 2015r omawia harmonogram wydarzeń mających mieć miejsce w 2014 dodam, że według §7 to ja odpowiadam finansowo za kwotę którą otrzyma kancelaria mimo że nie mam wglądu ani na ilość osób które podpisały już umowę ani na termin ich wpłat, o co chodzi w §7. Terminy płatności wynagrodzenia 1.b?
  druga wątpliwość: Mimo, że to ja płacę kancelarii, wnoszę wszystkie koszty administracyjne oraz opłaty sądowe dlaczego:”niezależnie od wynagrodzenia należnego zgodnie z powyższymi warunkami Kancelarii przysługiwać będzie również wynagrodzenie tytułem zasądzonych od przeciwnika kosztów zastępstwa procesowego” i już ostatnie pytanie : mam podpisać że „jeżeli na Reprezentanta Grupy nie zostanie powołany Rzecznik Konsumentów, to w terminie zgodnym z ustalonym Harmonogramem Członkowie Grupy przekażą na rachunek Kancelarii kwotę 100 000,00” formalnie na piśmie nie wiem czy ten rzecznik się zgodził i na jakich warunkach ani ilu jest Członków Grupy. O pozostałym rozliczeniu kosztów dalej czytam bo to dość zawiłe:) serdecznie pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

  1. piotrwk (Autor)

   Harmonogram został dotrzymany, a umowy muszą być jednolite.
   Wgląd w liczbę uczestników może Pani otrzymać od Kancelarii – osobiście lub telefonicznie, ale jest nas obecnie sporo ponad 3000.
   Zwroty, to zwrot od pozwanego zastępstwa procesowego. Można to dzielić na wszystkich uczestników (ponosząc koszty tysięcy przelewów), ale te ponad 40.000 Kancelaria zatrzymuje jako swoje wynagrodzenie.
   Rzecznik został naszym reprezentantem wiele miesięcy temu.

   1. albero

    Serdecznie dziękuję za odpowiedź:) i pozdrawiam raz jeszcze.

 3. madziowiec

  Witam, myślę również o przystąpieniu do pozwu. Czytam i czytam i nigdzie nie mogę znaleźć sygnatury akt i siedziby Sądu do której trafił pozew. Czy to ja nie mogę znaleźć na tym już obfitym w treści forum czy to jakaś tajemnica? pozdrawiam

  1. piotrwk (Autor)

   Warszawa-Mokotów. A sygnatura to chyba I C 691/14.

   1. madziowiec

    Bardzo dziękuję i pozdrawiam

 4. Lebaid13

  Witam.
  Dlaczego umowa od razu spłacana w CHF nie kwalifikuje się do pozwu zbiorowego? A jeśli ta zmiana jest mocno utrudniająca to czy takich osób jest dużo, by „zrobić” drugi pozew właśnie dla nich?

  1. piotrwk (Autor)

   Należałoby zmienić podstawy prawne i nie da się tego połączyć we wspólnym postępowaniu.
   Kancelaria miała proponować inne rozwiązania dla takich umów.
   Proszę do nich dzwonić i pytać, przedstawiając swoją sytuację.

 5. PaulinaP

  Czyli w naszym przypadku to jaka kwota? Az strach sie bac, bo jest nas 10 razy tyle co osob z Getin.

  1. piotrwk (Autor)

   2% wartości pozwu. Czyli nieco ponad 1mln złotych.

   1. ch_franek

    Witam przepraszam bo sie pogubiłem te 2% wartości pozwu. Czyli nieco ponad 1mln złotych wymienione powyżej to jest wynagrodzenia dla kancelarii ?? Czytam całe forum , tu zgubiłem wątek :)) podrawiam

    1. piotrwk (Autor)

     Kwota 1.048.323,96 zł to kwota jakiej żądał Bank Millennium jako zabezpieczenie pozwu, jakie powinniśmy złożyć jako kaucję w sądzie.
     Oczywiście w pozwach zbiorowych jest to bez sensu, ale mieli do tego prawo.
     21 marca 2016r. Sąd oddalił ten wniosek. Tutaj jest więcej informacji.
     Wynagrodzenie Kancelarii ma Pan zapisane w umowie.

     1. ch_franek

      Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 6. PaulinaP

  Czy to jest wartość po uwzględnieniu przystąpienia do grupy kolejnych osób? Też szacowałam taką kwotę ale nie bardzo mi pasowały te 3 mln. w pozwie Getin, gdzie członków grupy jest 90 (a kolejne 200 czeka na dołączenie). Jakie musieliby mieć żądania, żeby taka wysoka była kaucja?!

 7. zrafal@gmail.com

  Witam
  Nie mogę znaleźć oryginału umowy o kredyt. Przeszukane chyba wszystko możliwe.
  Jeżeli jej nie odnajdę co będzie odpowiednim (do przystąpienia do pozwu) dokumentem w miejsce oryginału ?

  1. piotrwk (Autor)

   Kopia uzyskana w banku. I potem przesłanie jej do Kancelarii, ew. kopii kopii potwierdzonej notarialnie :-)

 8. jagodka196

  Witam Panie Piotrze, mam pytanie czy wiadomo ile na tą chwilę już jest zgłoszeń w II turze?

  1. piotrwk (Autor)

   Ponad 1000. Znaczy tyle jest przetworzonych i kompletnych do złożenia w sądzie.
   Wiele innych jest dopiero opracowywanych. Niedawno ktoś pisał, że dotarli dopiero do zgłoszeń z 6 lutego.

 9. kmita

  Witam

  Bardzo poważnie myślę nad przystąpieniem do pozwu zbiorowego jednak po przeczytaniu tego FAQ nurtuje mnie jedna sprawa. Mianowicie z jakiego powodu muszę przesyłać do kancelarii oryginał mojej umowy kredytowej? Czy nie wystarczy kopia (może być poświadczona notarialnie)? Czułbym się mocno niekomfortowo pozbywając się oryginału podpisanej przeze mnie umowy.

  Pozdrawiam

  1. piotrwk (Autor)

   Oczywiście – kopia poświadczona notarialnie wystarczy.

 10. jagodka196

  Witajcie, mam pytanie czy również tak długo czekaliście/czekacie na przesłanie z Kancelarii zwrotnej podpisanej przez nich umowy. Ja czekam już miesiąc. Kontaktowałam się z Kancelarią kilkakrotnie i cały czas dostaje odpowiedź, że na pewno za tydzień przyjdzie. A z tego za tydzień ,zrobił się miesiąc. Na maile nie odpowiadają, tylko telefonicznie mogę uzyskać informację. Z całym szacunkiem, ale płacimy za to nie małe kwoty, a wypadałoby uzyskać jakieś informacje zwrotne, bez dobijania się do nich.

  1. dot77

   tak, dokladnie to samo, tez ponad miesiac (wyslalem i zaplacilem pod koniec stycznia), ale 2 dni temu dostalem jednego mejla ze odeslali juz umowe poczta oraz drugiego z danymi do logowania na forum. tez mnie troche irytowal brak komunikacji, ale przyjalem ze to rzeczywiscie przez duza ilosc zgloszen przystapienia w ostatnim czasie.

 11. Raf

  Panie Piotrze dostałem odpowiedź z kancelarii, że moja umowa kwalifikuje się do pozwu w przedmiocie klauzul indeksacyjnych (klauzule: par. 2 pkt 2: par. 7 pkt 1). Ale jednocześnie napisano:
  „Natomiast w odniesieniu do Aneksu nr …/2012 uprzejmie informuję, iż jeżeli Sąd uzna aneks ten za wiążący to Pana roszczenie ograniczy się do okresu od zawarcia umowy o kredyt do dnia zawarcia aneksu.”
  Aneks dotyczy spłaty rat kredytu w Chf i jak rozumiem w przypadku przystąpienia do pozwu i wygranej w sądzie najistotniejsze dla mnie byłoby uznanie przez sąd nieważności aneksu ponieważ dopiero wówczas mógłbym skorzystać z wyroku w pełni, tj. kredyt w PLN z LIBORem. Nie znalazłem na tej stronie informacji, które wskazywałyby, że pozew dotyczy również anulowania zawartych aneksów na spłatę w Chf. Posłałem zapytanie do kancelarii ale na odpowiedź przyjdzie mi trochę poczekać.

  1. piotrwk (Autor)

   Niestety tu trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
   Sąd albo uzna aneks za nieważny w całości, bo odnosi się/zastępuje nieistniejący punkt umowy, albo uzna jego działanie.
   W drugi przypadku dodatkowo musiałby określić po ile bank kupował od Pana CHF po podpisaniu aneksu.
   Stąd wariantowość odpowiedzi. Aż do wyroku wiele więcej wiedzieć nie będziemy.

   1. Raf

    Po podpisaniu aneksu bank nie kupował ode mnie Chf ponieważ ta je kupowałem i przelewałem na konto walutowe.

 12. jagodka196

  Witam,

  Panie Piotrze mam pytanie odnośnie oczekiwania na umowę z Kancelarii. Pod koniec stycznia wysłałam dokumenty i w dalszym ciągu nie mam umowy podpisanej z Kancelarii. Dziś tam dzwoniłam i okazało się, że Pan Mecenas jeszcze jej nie podpisał?!
  Pytałam ile to może potrwać i niestety Pani nie umiała udzielić mi odpowiedzi i kazała dzwonić codziennie, bo ona nie wie kiedy mecenas to podpisze. Nadmienię tylko, że dotychczas zapewniali mnie, że umowa jest przygotowana już do wysłania…

  1. piotrwk (Autor)

   Niestety niewiele jestem w stanie powiedzieć. Nie pracuję w Kancelarii. Umowa zapewne jest przygotowana, ale niepodpisana. A kiedy mecenas siądzie do podpisów tego nie jestem w stanie określić. Pozostaje dzwonienie niestety…

 13. Joanna17

  Czy do pozwu może przystąpić osoba, która brała kredyt indeksowany na zakup mieszkania na wynajem? W umowie kredytowej takiej informacji się nie podaje.

  1. piotrwk (Autor)

   Jeżeli nie było to brane na firmę, a na osobę fizyczną to można.

 14. Raf

  Czy dla przypadku umowy z podpisanym aneksem na spłatę w chf wezwanie do zapłaty należy wysłać do BM na kwotę wyliczoną:
  1. do dnia podpisania aneksu
  2. do dnia ostatniej raty?

  1. piotrwk (Autor)
 15. aerith

  Dzień dobry,

  Planuję również wnieść pozew przeciwko Millenium i staram się wyliczyć kwotę do wezwania. Przygotowuję sobie w tym celu swój kalkulator. Mam jednak problem z ratami kapitałowymi. O ile odsetkowe wyliczyłam, o tyle nie wiem jakie mam przyjąć raty kapitałowe (chodzi mi o te kwoty należne).

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]