Ogłoszenie w prasie o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie o klauzule indeksacyjne

23 stycznia 2018 roku w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie o klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne).

Niestety Sąd popełnił błąd i zmienił kwotę wynagrodzenia Kancelarii DTW za obsługę prawną, kierując się nienależytą znajomością pism procesowych.
Opłata dla Kancelarii została ustalona na 500zł, a nie na 250zł jak podano w ogłoszeniu.

Poniżej treść ogłoszenia, które ukazało się w Rzeczpospolitej.

Podmiot ogłaszający: Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny
Termin składania ofert: 2018-04-23

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 1281/15, toczy się postępowanie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o ustalenie.

W toku przedmiotowej sprawy Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie jako reprezentant grupy, na podstawie art. 3851 § 1 k.p.c., art. 405 k.c. i art. 410 § 1 i 2 k.c., domaga się ustalenia, że pozwany Bank Millennium S. A. ponosi odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem Członków Grupy, wynikającą z zawartych z tymi osobami umów o kredyt hipoteczny, zawierających bezpośrednio lub za pośrednictwem wzorca umownego znajdującego zastosowanie do tych umów (regulaminu, cennika, aneksu lub pełnomocnictwa) niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji kwoty udzielonego kredytu do kursu franka szwajcarskiego według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium S. A. oraz niedozwolone postanowienia umowne dotyczące rat spłaty kredytu do kursu franka szwajcarskiego według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium S. A., w których to umowach ani we wzorcach umownych mających zastosowanie do tych umów nie określono sposobu ustalania kursu franka szwajcarskiego w Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium S. A., przy czym nienależne świadczenie polegało na tym, że pozwany Bank pobierał od Członków Grupy wyższe kwoty tytułem spłaty kredytu niż pobierałby, gdyby nie stosował niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji walutowej, co doprowadziło do powstania bezpodstawnego wzbogacenia Banku kosztem każdego z Członków Grupy w części odpowiadającej różnicy pomiędzy pobranymi przez Bank Millennium S. A. od każdego z Członków Grupy kwotami tytułem spłaty kredytu wyliczonymi z zastosowanie niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji wysokości świadczeń kredytobiorcy do waluty obcej a należnymi Bankowi Millennium S. A. od każdego Członka Grupy tytułem spłaty kredytu kwotami obliczonymi bez indeksacji wysokości świadczeń kredytobiorcy.

Każda osoba, której roszczenie może być objęte powództwem grupowym (roszczenie tego samego rodzaju co wskazane powyżej, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej) może przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przekazując je reprezentantowi grupy – Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Olsztynie, za pośrednictwem jednego z reprezentujących go pełnomocników w osobach adw. Zbigniewa Drzewieckiego, adw. Marcina Szymańskiego, adw. Krzysztofa Woronowicza (adres do doręczeń: Kancelaria „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” Sp. k., ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, e-mail: dt@dt.com.pl).

Na wynagrodzenie pełnomocnika składa się podstawowa opłata za obsługę prawną w wysokości 250 zł brutto (przyp.red.bloga 500zł brutto) od każdego Członka Grupy, przy czym szczegółowe warunki wynagrodzenia określa umowa zawarta pomiędzy Członkiem Grupy a „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wyrok prawomocny ma skutek wiążący wobec wszystkich Członków Grupy, tj. osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu przekażą reprezentantowi grupy podpisane oświadczenie o przystąpieniu do grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu Sądu określającym skład grupy.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]