Ogólnopolska publikacja prasowa (Rzeczpospolita) o terminie przystępowania do pozwu grupowego dot. UNWW

Przedmiot ogłoszenia:

Komunikat

Podmiot ogłaszający:

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny

Termin składania ofert:

2018-03-28

 

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w III Wydziale Cywilnym (sygnatura akt: III C 1089/15) w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie (działającego jako reprezentant grupy na rzecz grupy konsumentów) przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) o zwrot kwot pobranych od klientów przez Bank tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego („UNWW”) przy kredycie hipotecznym/kredycie konsolidacyjnym/pożyczce hipotecznej („Umowa Kredytu”).

1. Przedmiot postępowania grupowego

Pozew grupowy obejmuje roszczenia konsumentów, którzy zawarli Umowy Kredytu z Bankiem Millennium S.A. i od których Bank pobierał środki tytułem UNWW, na podstawie postanowień Umów Kredytu przewidujących, że do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu stanie się równe lub niższe niż wskazana w umowie kwota, dodatkowym zabezpieczeniem kredytu będzie ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym kredytobiorcy, na podstawie umowy zawartej przez Bank Millennium S.A. ze wskazanym w umowie towarzystwem ubezpieczeniowym. Jednocześnie Umowy Kredytu przewidywały obowiązek pokrywania przez kredytobiorcę kosztów UNWW. Postanowienia umowne dotyczące UNWW zostały zaczerpnięte z wzorca umownego mogą znajdować się zarówno w umowach o kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (np. CHF/EURO/USD), jak i w umowach o kredyt bez waloryzacji (indeksacji) walutowej.

2. Termin przystępowania do pozwu grupowego

Osoby zainteresowane mogą przystąpić do pozwu grupowego w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia. Termin nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu. W celu zachowania terminu należy złożyć oświadczenie o przystąpieniu do grupy zgodnie z zasadami podanymi w pkt 3.

3. Sposób przystępowania do pozwu grupowego

Do pozwu mogą przystępować osoby, które zawarły z Bankiem Millennium S.A. Umowę Kredytu zawierającą postanowienia opisane w pkt. 1 powyżej, od których Bank pobrał co najmniej jedną płatność tytułem pokrycia kosztów UNWW. W pozwie grupowym mogą brać udział jedynie osoby, które zawarły Umowę Kredytu jako konsumenci, to znaczy osoby które zawarły tą umowę, bez bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową kredytobiorcy.

W celu przystąpienia do grupy należy złożyć pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy. Oświadczenie o przystąpieniu do grupy należy składać reprezentantowi grupy – Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Olsztynie, za pośrednictwem jednego z reprezentujących go pełnomocników w osobach adw. Zbigniewa Drzewieckiego, adw. Marcina Szymańskiego, r.pr. Justyny Karoliny Mikołajek i adw. Krzysztofa Woronowicza (wspólny adres do doręczeń: Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k., ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, e-mail: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl). Szczegółowe informacje na temat przyjmowania zgłoszeń oraz wymaganej treści oświadczenia o przystąpieniu do grupy można uzyskać na stronie internetowej: pozewgrupowymillennium.dt.com.pl. Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

4. Zasady wynagradzania pełnomocnika

Wynagrodzenie pełnomocnika pokrywają w całości członkowie grupy. W tym celu, niezależnie od złożenia oświadczenia o przystąpieniu do grupy, przystąpienie do grupy uzależnione jest od zawarcia umowy zlecenia z pełnomocnikiem Reprezentanta Grupy na warunkach szczegółowo określonych na stronie: pozewgrupowymillennium.dt.com.pl.

Wynagrodzenie pełnomocnika z tytułu obsługi prawnej w postępowaniu grupowym uzależnione jest od łącznej wartości kwot pobranych tytułem UNWW, których zwrotu kredytobiorca domaga się od Banku w pozwie grupowym („Wysokość Roszczenia”). Wynagrodzenie płatne jest w dwóch równych ratach w ten sposób, że pierwsza rata płatna jest przed przyłączeniem osoby zainteresowanej do grupy, a druga rata płatna będzie po zakończeniu sprawy na warunkach szczegółowo określonych w umowie zlecenia. Wysokość I raty wynagrodzenia pełnomocnika (brutto) dla Wysokości Roszczenia do 4500 zł to 615,00 zł, dla Wysokości Roszczenia powyżej 4500 zł do 9000 zł – 768,75 zł, dla Wysokości Roszczenia powyżej 9000 zł do 13500 zł – 922,50 zł, dla Wysokości Roszczenia powyżej 13500 zł do 18000 zł – 1076,25 zł, dla Wysokości Roszczenia powyżej 18000 zł – 1230 zł.

5. Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy

Ostateczny skład grupy zostanie ustalony osobnym postanowieniem przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Prawomocny wyrok wydany w  postępowaniu grupowym będzie wywierał skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest wobec osób, które przed upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenie o przystąpieniu do grupy oraz które zostaną uwzględnione w wykazie członków grupy przedstawionym Sądowi przez Reprezentanta Grupy i w postanowieniu Sądu określającym skład grupy.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]