Trzy propozycje banku – przewalutowanie/spłata kredyty indeksowanego

Od pewnego czasu Bank Millennium przysyła do kredytobiorców, listownie oraz jako wiadomość w Millenet, „Nowe alternatywy dla klientów posiadających kredyt hipoteczny (przyp. red.: indeksowany/denominowany) w CHF”.

Propozycja banku po obejrzenia tutaj – format PDF.

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy, po przeanalizowaniu w/w propozycji, przedstawiła opinię jaki efekt może przynieść skorzystanie z propozycji banku z „przewalutowania” kredytu i/lub wcześniejszej spłaty kredytu na sytuację prawną Członka Grupy w pozwie grupowym.

Bank proponuje obecnie m.in. rozwiązanie polegające łącznie na wcześniejszej spłacie części kredytu i obniżeniu marży banku.

Skorzystanie z tej propozycji wiąże się z koniecznością zawarcia aneksu do umowy kredytowej.
Poniżej jego treść.

Tytuł: Aneks do Umowy o Kredyt Hipoteczny nr ___________ indeksowany do CHF, sporządzonej dnia _______(zwanej dalej „Umową”).
§1: Standardowe „doprecyzowanie” sposobu ustalania kursu CHF wg Tabeli Kursów Walut Obcych Banku;

§2: Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż na dzień [data bieżąca] stan zadłużenia z tytułu kredytu nr [numer umowy kredytowej] wynosi X CHF.

§3: Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż marża kredytu zostaje obniżona o [wartość liczbowa] pp. do poziomu X%.

§4:

  1. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty części kredytu w kwocie co najmniej x CHF w nieprzekraczalnym terminie do dnia [data].
  2. Częściowa spłata kredytu, o której mowa w ust.1 wymaga złożenia przez Kredytobiorcę, a w przypadku gdy Kredytobiorców jest więcej niż jeden przez wszystkich Kredytobiorców, dyspozycji częściowej spłaty kredytu.
  3. W przypadku złożenia dyspozycji, o której mowa w ust.2 w placówce Banku, w której wskazano rachunek bieżący w PLN, kwota wcześniejszej spłaty zostanie ustalona wg kursu równego kursowi średniemu Narodowego Banku Polskiego dla CHF z dnia wskazanego jako dzień realizacji dyspozycji.

§5: Warunkiem wejścia w życie aneksu jest:

  1. Podpisanie aneksu w terminie do dnia (30 dni od sporządzenia aneksu).
  2. Podpisanie przez co najmniej jednego z Kredytobiorców Wniosku wraz z Symulacją.

§6:

  1. Pozostałe warunki Umowy o kredyt nie ulegają zmianie.
  2. Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kredytobiorcy oraz Banku.
  3. Za niniejszy aneks Bank nie pobiera opłaty.

§7: Niniejszy aneks został zawarty z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, tj. niniejszy aneks wejdzie w życie w razie spełnienia warunku opisanego w §4 ust.1.

Kancelaria sygnalizuje, że aneks ten z uwagi na zawarte w nim postanowienia może spowodować, że pozwany Bank, na jego podstawie, będzie próbował wykluczyć osoby, które taki aneks podpisały, z pozwu grupowego. Z punktu widzenia roszczenia pozwu grupowego podpisanie aneksu nie jest rekomendowane.

Zrozumiałym jest, że obciążenia kredytowe uległy, w związku ze wzrostem kursu CHF, zwiększeniu, co powoduje, że część kredytobiorców zdecyduje się na różne formy restrukturyzacji ich zadłużenia wobec banku. Nie można natomiast godzić się na praktykę, która polega na tym, że bank przygotowuje wzorce dokumentów wprowadzające bardzo korzystne dla banku zapisy, przemilczając jednocześnie wpływ, jaki te zapisy mogą mieć na sytuację danego kredytobiorcy w sporze sądowym, jaki z bankiem prowadzi.

Kancelaria zaleca by osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z jednej z propozycji banku co do restrukturyzacji kredytu, egzekwowały od Banku Millennium S.A. wprowadzanie do tego typu aneksów postanowień jasno regulujących wpływ narzucanych przez bank zapisów na toczące się obecnie spory o klauzule waloryzacyjne i o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Tylko w takim przypadku będzie można zakładać, że zgodny zamiar stron został osiągnięty.

Informacja od Kancelarii:
Występują Państwo w relacjach z bankiem jako konsumenci.  Prowadzone są dwa spory grupowe przeciwko Bankowi, przy czym pozwany Bank posiada pełną wiedzę co do tego, kto jest Członkiem Grupy (pierwszej i drugiej tury) w pierwszym z tych pozwów (gdyż musiał już przeanalizować na potrzeby procesu dokumenty kredytowe Członków Grupy zgłoszonych wraz z pozwem oraz dokumenty kredytowe II Tury Członków Grupy, co wynika jasno z pism procesowych Banku). Nie jest więc dopuszczalnym, aby przy wprowadzaniu zmian do umowy kredytowej na obecnym etapie sprawy nie wskazać na piśmie, jaki wpływ zmiany te mogą mieć na pozostający w toku spór z Bankiem. 

Apelujemy więc do Państwa, aby egzekwowali Państwo od Banku wprowadzanie do proponowanych przezeń aneksów pełnej informacji o wpływie danych postanowień na spór co do klauzul waloryzacyjnych.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]