Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) niezgodny z konstytucją

Dzisiaj, 14 kwietnia 2015 roku, Trybunał Konstytucyjny uznał, że bankowe tytuły egzekucyjne, którym poddawani się kredytobiorcy, naruszają konstytucyjną zasadę równości.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uchyla dwa punkty Prawa bankowego dotyczące tych zapisów – art 96 ust. 1 i 97 ust. 1.

Wyrok wejdzie w życie 1 sierpnia 2016 roku – ma to dać czas bankom i systemowi prawnemu na przystosowanie się do nowej sytuacji.

BTE to najmocniejsza broń banku jaką może zastosować w celu odzyskania kredytu.
Większość kredytobiorców, by otrzymać kredyt, musi poddać się, na piśmie, takiej egzekucji.
W razie problemu bank w ciągu 3 dni uzyskuje uprawnia do kierowania wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego.
W skrócie – BTE daje prawo do przysłania komornika po 3 dniach.
Dla kredytu wyrażonego w walucie obcej jednocześnie następuje przeliczenie na złotówki i ściągnięcie kwoty zadłużenia, z dodanymi kosztami komorniczymi, z majątku kredytobiorcy, który nie ma żadnej możliwości zablokowania tych działań.
Tego typu działania były w ostatnich latach mocno nadużywane przez banki.

Tak drastyczny dla klientów przywilej bankowy istnieje tylko w Polsce i jest od wielu lat szeroko krytykowany – banki nie mają praktycznie żadnej motywacji do pomagania czy negocjacji z zagrożonym klientem.

Trybunał rozpoznał sprawę BTE na podstawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Koninie, który miał wątpliwości co do zgodności przepisów o BTE z konstytucją, oraz Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
„Taka sytuacja (stosowanie BTE, dop. red.) rodzi przekonanie społeczne, iż podmiot prawny o dużej sile ekonomicznej może korzystać z rozwiązań prawnych, które uprzywilejowują go w stosunku do innych podmiotów, z uwagi na jego znaczne możliwości finansowe” – fragment zapytania Sądu Rejonowego.

Cytując wypowiedź Teresy Liszcz sędzi sprawozdawczyni Trybunału Konstytucyjnego: „BTE stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego„.

Zakwestionowane wyrokiem artykuły Prawa Bankowego (art 96 ust. 1 i 97 ust. 1.):

Art. 96. 1. Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne.

Art. 97. 1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Pełna treść Prawa Bankowego.

2 komentarze

 1. Yoannay

  Co ciekawe opłata sądowa za nadanie klauzuli wykonalności wynosi jedynie 50 zł…
  A więc tanio, szybko i bez kłopotu. Nic tylko korzystać… ale tylko do 1 sierpnia 2016 ;)

  1. kaelpl

   Niekoniecznie trzeba czekać do 1.08.2016, gdyż Sądy już teraz powinny uwzględniać wyrok TK. Przemawia za tym szereg czynników:

   – art. 8 Konstytucji: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i stosuje się ją bezpośrednio;
   – art. 178 Konstytucji: Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom;
   – art. 190 Konstytucji: 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne;

   Z punktu widzenia ekonomiki procesowej Sąd także nie powinien orzekać na bazie niekonstytucyjnego przepisu, gdyż takie postępowanie można następnie wznowić w terminie 3 miesięcy dla KPC:

   – art. 190 Konstytucji: 4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

   Ale znowu panuje rozbieżność o jaki termin chodzi czyli ogłoszenia wyroku w Dz.U. czy wejścia w życie wyroku wskazanego przez TK.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]