Senat obniżył koszta sądowe w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych

Senat wprowadził dwie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, której projekt przygotował rząd.

Jej celem jest zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do ponoszenia niższych kosztów sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

Nowelizacja przewiduje, że tylko konsumenci i rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne do 300 ha będą mogli wnosić niższe opłaty w sporach sądowych z bankami.

Obniżona opłata wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł, w odniesieniu do czynności bankowych takich jak udzielanie kredytów i pożyczek, prowadzenie rachunków bankowych, emitowanie bankowych papierów wartościowych, świadczenie usług płatniczych, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń czy pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
W sprawach o prawa majątkowe obniżona opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.

Nowelizacja wynika z faktu, iż konsumenci oraz rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne to grupy wymagające zwiększonej ochrony oraz ułatwień w prowadzonych przez nie sporach z bankami.

Dotychczasowe prawo do obniżonej opłaty nie było w żaden sposób ograniczone i obejmowało wszystkie podmioty wchodzące w spory z bankami, w tym także inne banki lub spółki posiadające znaczny majątek. Taki krąg został uznany za zbyt szeroki, pozostawiono w nim jedynie konsumentów i rolników.
W uzasadnieniu do ustawy czytamy m.in: „W sporze między konsumentem (producentem rolnym prowadzącym gospodarstwo rodzinne) a bankiem występuje poważna różnica co do sytuacji ekonomicznej stron i to konsument (producent rolny prowadzący gospodarstwo rodzinne) znajduje się w mniej dogodnej pozycji. Konieczność uiszczenia stosunkowo wysokiej opłaty sądowej oraz niepewność co do uzyskania i ewentualnego zakresu zwolnienia od tej opłaty (w drodze orzeczenia sądu albo referendarza sądowego) stanowi poważny czynnik, który może zniechęcać te podmioty do dochodzenia przysługujących im roszczeń”.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W nowelizacji zawarto przepis przejściowy, na mocy którego do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowych rozwiązań mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe.
Jedna z poprawek Senatu poszerza katalog osób mogących skorzystać z obniżonej do tysiąca zł opłaty sądowej – będą się o to mogły starać również osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacające z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy.

Żródło: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8488,12-posiedzenie-senatu.html

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]