Rozprawa przeciwko mBank SA w Sądzie Apelacyjnym

24 września 2015 r. przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi miała miejsce rozprawa w sprawie z powództwa grupowego Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko mBank S.A.

Po wywołaniu sprawy pierwszą kwestią jaką zajął się Sąd Apelacyjny był wniosek powoda o skierowanie pytań prawnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dyskusja w tym przedmiocie koncentrowała się na argumentacji między innymi podnoszonej w glosie krytycznej wobec orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r.

Wniosek ten był uzasadniony między innymi argumentami wskazanymi w glosie z dnia 21 sierpnia 2015 roku, krytyczniej wobec ww. orzeczenia Sądu Najwyższego. Z treścią glosy autorstwa p. dr Anety Wiewiórowskiej – Domagalskiej można zapoznać się tutaj.

Pozwany przede wszystkim wnosił o uchylenie wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania. Pozwany oponował także wnioskowi o wystąpienie z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Po przerwie Sąd Apelacyjny postanowił odroczyć rozprawę oraz dopuścić z urzędu dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ekonomii i finansów ze znajomością rynku bankowego zlecić mu po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz ewentualnie innymi niezbędnymi dokumentami będącymi w posiadaniu stron, wydanie pisemnej opinii w terminie 2 miesięcy. Sąd zobowiązał strony do przedstawienia biegłemu wszystkich żądanych przez niego dokumentów i informacji. Sąd oddalił wniosek o zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi.

W ustnym uzasadnieniu Sąd poza innymi kwestiami podkreślił, że uchylanie wyroku Sądu I instancji jest oczywiście nieuzasadnione, oraz, że kierując się wytycznymi Sądu Najwyższego postanowił z urzędu dopuścić dowód z opinii biegłego. Sąd zasygnalizował także, że nie wyklucza w przyszłości wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Po rozprawie Sąd przekazał akta biegłemu w osobie dra hab. Radosława Pastusiaka, prof. nadzw. UŁ.

Sygnatura akt: I ACa 1058/15

Źródło: https://finanse.uokik.gov.pl/kalendarium/przebieg-rozprawy-przed-sadem-apelacyjnym-w-lodzi-w-sprawie-przeciwko-mbank-sa

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]