Głosowanie w Senacie RP nad poprawkami do ustawy o restrukturyzacji kredytów

Poniżej fragment stenogramu z 81. posiedzenia Senatu RP VIII kadencji, na którym głosowano poprawki do ustawy o restrukturyzacji kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych.

Dla przypomnienia to poprawki, w których SLD podniosło odpowiedzialność banków z 50% do 90%.
Senat odrzucił wszystkie poprawki korzystne dla kredytobiorców.

W tekście występują linki pokazujące wyniki głosowania ze wskazaniem kto głosował za, kto przeciw, a kto się wstrzymał.
Niestety po przeniesieniu tekstu linki te nie działają.
Zainteresowanych głosami „naszych” przedstawicieli odsyłam na stronę posiedzeń Senatu – proszę poszukać tekstu „(Głosowanie nr 37)” do mniej więcej początek poniższego głosowania.

Bardzo ciekawa, jest też ostatnia zapisana w tym głosowaniu wypowiedź.

—————————————-

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono zawarte w druku nr 1048 Z.

Proszę pana senatora Kazimierza Kleinę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje przyjęcie poprawek: drugiej, czwartej, piątej, ósmej, dziesiątej, czternastej, szesnastej, dwudziestej, dwudziestej pierwszej, dwudziestej trzeciej i dwudziestej czwartej.

(Senator Piotr Zientarski: A pierwszej?)

Też.

(Głosy z sali: Pierwszej też?)

(Głos z sali: Tak, też.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie Senatorze, było jeszcze pytanie. Nie ma pytań? Nie ma.

To teraz poproszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Henryka Ciocha, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Senator Sprawozdawca Henryk Cioch:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wnoszę o przyjęcie wniosków mniejszości. Chodzi o poprawki: dziewiętnastą, dwudziestą drugą i dwudziestą czwartą. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na to, iż poprawka dwudziesta czwarta została przegłosowana na posiedzeniu komisji pozytywnie, natomiast…

(Senator Kazimierz Kleina: To nie jest wniosek mniejszości.)

Dziewiętnaście, dwadzieścia dwa i dwadzieścia cztery. Uwzględnienie tych wniosków ma na celu ochronę przede wszystkim tych kredytobiorców, którzy prowadzą sprawy i sprawy te są w sądach.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy – Jan Rulewski, Kazimierz Kleina, Aleksander Pociej – lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Sprawozdawcą mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych był pan senator Grzegorz Bierecki.

Pan senator Rulewski?

(Senator Stanisław Kogut: Znowu chcesz?)

No trudno, taki charakter.

(Wesołość na sali)

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na koniec chcę zachować ten standard gadulstwa. Chcę zarekomendować przyjęcie takiej poprawki, która pozwala skorzystać z restrukturyzacji rodzicom, którzy na przykład swoim dzieciom kupili mieszkanie i wspólnie z nimi zamieszkują.

(Senator Piotr Zientarski: Która to jest poprawka?)

To jest przejaw jedności, wspólnoty rodzinnej… Trudno, żeby tych ludzi dyskryminować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Która to jest poprawka?)

(Senator Jan Rulewski: Kaziu, powiedz, walnij…)

(Wesołość na sali)

(Rozmowy na sali)

(Senator Jan Rulewski: Ja nie jestem członkiem tej komisji, więc… Przepraszam, ale ze względu na sytuację losową nie mogłem brać udziału w posiedzeniu.)

(Senator Kazimierz Kleina: Senator nie był na posiedzeniu komisji i nie mógł poprawić…)

Panie i Panowie Senatorowie, przy okazji każdej poprawki przedstawiam merytoryczną…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Zawsze można krzyknąć, że to ta.)

Każdy na pewno się zorientuje, że to jest poprawka pana senatora Jana Rulewskiego.

(Senator Jan Rulewski: Siódma!)

Przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza dokonuje zmian w definicji walutowego kredytu mieszkaniowego w celu doprecyzowania, że chodzi o kredyt na własne potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy oraz że kredyt pozostawał w walucie obcej w stosunku do waluty, w jakiej kredytobiorca osiąga dochody przez cały okres kredytowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 54 było za, 33 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)

Poprawka druga rozszerza definicję banku o oddział instytucji kredytowej i oddział banku zagranicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 86 senatorów, 52 było za, 30 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 38)

Poprawki trzecia i szósta mają na celu wyeliminowanie z ustawy warunków ograniczających katalog kredytobiorców uprawnionych do restrukturyzacji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 35 było za, 52 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka czwarta ma na celu wydłużenie z trzydziestu do sześćdziesięciu dni terminu na rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 53 było za, 32 – przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Poprawka piąta ma na celu wyeliminowanie możliwości ponownego złożenia wniosku o restrukturyzację.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 54 było za, 32 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)

Poprawka siódma ma na celu uzależnienie możliwości…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Siódma i dwunasta, Panie Marszałku.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, siódma i dwunasta.)

Siedem i dwanaście… Tak, oczywiście. Głosujemy nad nimi łącznie. Ja to chciałem powiedzieć, tylko że potem, w trakcie… Poprawka siódma ma na celu uzależnienie możliwości skorzystania z uprawnienia do restrukturyzacji nie od spełnienia warunku nieposiadania mieszkania w określonej ustawie powierzchni, ale od ceny metra kwadratowego mieszkania i kwoty kapitału kredytu na dzień wypłaty nie wyższej niż 500 tysięcy zł. Poprawka dwunasta jest jej konsekwencją.

Tak że głosujemy nad poprawkami siódmą i dwunastą.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 3 – za, 83 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 42)

Poprawka ósma doprecyzowuje przepis o wskazanie, że warunki dopuszczające możliwość restrukturyzacji powinny być spełnione na dzień złożenia wniosku o restrukturyzację.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 53 – za, 33 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 43)

Poprawka dziewiąta uzależnia możliwość skorzystania przez kredytobiorcę z restrukturyzacji od złożenia oświadczenia majątkowego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 88 senatorów, nikt nie był za, 84 było przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 44)

Poprawka dziesiąta doprecyzowuje przepis w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 86 senatorów, 49 – za, 33 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 45)

Poprawka trzynasta wprowadza odesłanie do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w celu doprecyzowania katalogu dzieci, jakie kredytobiorca powinien wychowywać w dniu złożenia wniosku o restrukturyzację, aby nie miał do niego zastosowania warunek nieprzekraczalnej powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, oraz rozszerza przepis o wyłączenie w stosunku do takiego kredytobiorcy warunku nieposiadania innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 34 – za, 52 – przeciw, 5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 46)

Poprawka czternasta wprowadza odesłanie do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w celu doprecyzowania, jakie dzieci kredytobiorca powinien wychowywać w dniu złożenia wniosku o restrukturyzację, aby skorzystać z wyłączenia stosowania wobec niego warunku dotyczącego nieprzekraczalnej powierzchni lokalu mieszkalnego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 53 – za, 2 – przeciw, 35 się wstrzymało. (Głosowanie nr 47)

Poprawka szesnasta wprowadza kolejność skorzystania z uprawnienia do restrukturyzacji w zależności od osiągniętego wskaźnika LtV, ze wskazaniem terminów, w jakich jest możliwe skorzystanie z tego uprawnienia.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 91 senatorów, 55 – za, 36 się wstrzymało. (Głosowanie nr 48)

Poprawka siedemnasta…

(Głos z sali: Osiemnasta.)

Przepraszam. Poprawka osiemnasta ma na celu objęcie restrukturyzacją kredytobiorców, którzy posiadają inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, ale jest on wykorzystywany przez jego wstępnych lub zstępnych.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 86 senatorów, 4 – za, 76 – przeciw, 6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 49)

Poprawka dziewiętnasta prowadzi do konieczności brania pod uwagę przez bank ustalający pozostałą do spłaty kwotę kapitału walutowego kredytu mieszkaniowego kursu kupna waluty, ale nie wyższego od kursu przyjętego przez bank w dniu wypłaty kredytu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 90 senatorów, 34 – za, 52 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 50)

Poprawka dwudziesta zmierza do ustalenia, że kwota sumy rat kapitałowo-odsetkowych, które kredytobiorca spłacił do dnia złożenia wniosku o restrukturyzację, będzie liczona na podstawie kursu sprzedaży, a nie kursu kupna waluty obcej.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 86 senatorów, 55 – za, 1 – przeciw, 30 się wstrzymało. (Głosowanie nr 51)

Poprawka dwudziesta pierwsza zmniejsza kwotę umorzenia różnicy między wartością kredytu, który pozostał do spłacenia, a kredytem złotówkowym, który pozostałby do spłacenia, z 90% na 50%.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Głosowało 86 senatorów, 51 – za, 29 – przeciw, 6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 52)

Poprawka dwudziesta druga zmierza do uchylenia w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks cywilny przepisu, na podstawie którego do kredytów bankowych nie mają zastosowania przepisy pozwalające sądowi na zastosowanie sądowej waloryzacji.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 głosujących 35 było za, 50 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)

Poprawka dwudziesta trzecia ma na celu doprecyzowanie przepisu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 głosujących 52 było za, 1 – przeciw, 35 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 54)

Poprawka dwudziesta czwarta zmierza do wyraźnego przesądzenia, że ustawa nie narusza praw kredytobiorców związanych z kredytami walutowymi.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 głosujących 85 było za, 1 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 55)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 głosujących 51 było za, 31 – przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 56)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, Wysoka Izbo, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.

(Głos z sali: Hańba! Lobby bankowe!)

Proszę o spokój! To nie jest wiec!

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]